Preskočiť na obsah

Fotogaléria - Otvorenie výstavy OBJAVUJEM, HĽADÁM, TVORÍM... Štefan Pástor

Výstava Štefana PástoraTvorbu autorov ocenených na krajskej postupovej súťaži Košická paleta ako prvá prezentovala výstava Štefana Pásztora Objavujem, hľadám, tvorím. Diela Štefana Pástora poznajú nielen na Slovensku v mestách Košice, Bardejov a Trenčín, kde reprezentoval košický kraj na celoštátnej výstave Výtvarné spektrum, ale aj v Maďarsku a Poľsku. Výstava ponúkla priaznivcom výtvarného umenia vyše 50 diel tematicky zameraných na krajinomaľbu, portrétnu tvorbu a kompozície, v ktorých prevažuje technika olejomaľby, ale nechýba ani akvarel a kresba. Záujemcovia si výstavu môžu pozrieť do 8. marca. Výstavy vybraných  oenených autorov, ktorí sa dlhoročne zapájajú do súťaže Výtvarné spektrum, podporuje aj Národné osvetové centrum.autor pred svojimi obrazmi


zľava: kurátor výstavy Andy 
Gore, kultúrna mediátorka
Beáta Andrejková,
autor Štefan Pástor


v pozadí autor Štefan Pástor 
a kurátor Andy Gore


vernisáž 


vernisáž 

vernisáž 

z tvorby autora


z tvorby autora

z tvorby autora
z tvorby autora

z tvorby autora

Výtvarná tvorba

Poslaním odboru Výtvarna tvorba je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. NOC poskytuje amatérskym výtvarníkom významný priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom i celoštátnom kontexte najmä organizovaním súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Spoločne s kultúrno-osvetovými zariadeniami získava prehľad o najnovších aktivitách amatérskych výtvarníkov v SR (jednotlivcov, združení a spolkov), o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využíva na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov formou sprievodného podujatia – odborného seminára. Súťaž poskytuje zároveň možnosť rozvíjať spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, najmä múzeami, galériami, odbornými strednými a vysokými školami, a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, estetickovýchovnej a realizačnej.