Preskočiť na obsah

Pocta pre Tibora Lešša

Pocta pre Tibora LeššaNeprofesionálny výtvarník Tibor Lešš si pri príležitosti životného jubilea a autorskej výstavy prevzal od generálneho riaditeľa NOC Jaroslava Mendela ocenenie Pocta svätého Gorazda. Tibor Lešš je rezbár, samouk a drevorezbe sa intenzívne venuje od roku 1989. Jeho diela, ktorými reprezentuje svoj rodný Močenok i celý región na medzinárodných sympóziách a výstavách na Slovensku i v zahraničí, si môžu zájemcovia pozrieť na výstave Ukryté v dreve priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre do 3. marca 2017.

Výtvarná tvorba

Poslaním odboru Výtvarna tvorba je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. NOC poskytuje amatérskym výtvarníkom významný priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom i celoštátnom kontexte najmä organizovaním súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Spoločne s kultúrno-osvetovými zariadeniami získava prehľad o najnovších aktivitách amatérskych výtvarníkov v SR (jednotlivcov, združení a spolkov), o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využíva na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov formou sprievodného podujatia – odborného seminára. Súťaž poskytuje zároveň možnosť rozvíjať spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, najmä múzeami, galériami, odbornými strednými a vysokými školami, a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, estetickovýchovnej a realizačnej.