Preskočiť na obsah

Odbor výskumu a štatistiky kultúry je pracovisko zamerané na tvorbu analýz s cieľom sledovať širšie vývojové tendencie v oblasti kultúry v súčasnej spoločnosti. Kultúru ako užšiu súčasť spoločenského života analyzujeme pomocou ekonomických, sociologických či iných nástrojov spoločenských vied. Činnosť realizujeme v dvoch hlavných rovinách – zbieraním a analyzovaním údajov.
Pri zbere je jedným zo zdrojov údajov o stave kultúry na Slovensku štátne štatistické zisťovanie. Gestorom štatistického zisťovania v oblasti kultúry je z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky odbor výskumu a štatistiky kultúry Národného osvetového centra (rozhodnutie ministra kultúry č. 7/2014). Ďalším významným zdrojom získavania údajov o kultúre sú empirické sociologické výskumy (zber kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov) podľa aktuálnych požiadaviek a dáta z iných dostupných zdrojov.
Získavanie, zhromažďovanie a následná analýza údajov umožňuje formulovať závery o tendenciách vývoja kultúry na území Slovenskej republiky a porovnávať výsledky na národnej i medzinárodnej úrovni.
Materiály predkladáme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a uverejňujeme pre širšiu odbornú i laickú verejnosť.


Realizujeme interdisciplinárny výskum kultúry, ktorý:
– rozširuje vedecké poznanie o kultúre,
– poskytuje základ pre politiku založenú na dátach,
– poskytuje informácie o kultúre pre odbornú a laickú verejnosť.

Staviame na týchto hlavných činnostiach:
– výskum – sociologický výskum, výskum ekonomiky kultúry, výskum kultúrnej politiky,
– publikačná činnosť – atraktívne spracované monografie, infohárky, online publikácie, eseje, analytické dokumenty,
– popularizačná činnosť – prezentácie, konferencie, publikácie, komunikácia s verejnosťou,
– prepojenie štatistiky kultúry a výskumu kultúry s cieľom informovať verejnosť o kultúrnej politike,
– spolupráca (na národnej a medzinárodnej úrovni) – výmena vedomostí a skúseností, odborná kritika,
– vzdelávanie a rast – ponuka stáží pre študentov, účasť na konferenciách.

Úplné znenie stratégie výskumu kultúry odboru si môžete stiahnuť tu.
Prezentáciu činnosti odboru si môžete stiahnuť tu.