Preskočiť na obsah

Výskum a štatistika kultúry

Výskum kultúry
Stratégia výskumu v oblasti kultúry kladie dôraz na systematický a kontinuálny výskum zameraný na mapovanie zmien a vývojových trendov v oblasti kultúry, na výskum a monitoring kultúry ako celku, ale aj osobitostí jej parciálnych oblastí, na sociologické a ekonomické aspekty vývoja kultúry, špecifické javy a obsahy, ako aj na reflexiu aktuálnych problémov v oblasti kultúry.
Z hľadiska rezortu kultúry východiskami výskumnej činnosti v oblasti kultúry sú úlohy vyplývajúce zo strategických materiálov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, predovšetkým materiál „Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020“ a „Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike“, ale aj strategické dokumenty týkajúce sa rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. Neoddeliteľnou súčasťou výskumnej činnosti je zabezpečovanie požiadaviek rezortu kultúry týkajúcich sa aktuálnych problémov v jednotlivých parciálnych oblastiach kultúry a požiadaviek Národného osvetového centra súvisiacich s oblasťou regionálnej a miestnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti.
Výskum v oblasti kultúry v rámci Národného osvetového centra zabezpečuje odbor výskumu a štatistiky kultúry.
Odbor výskumu a štatistiky kultúry poskytuje metodickú, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti výskumu kultúry, štatistiky kultúry a ekonomiky kultúry; spolupracuje s odbornými pracoviskami inštitúcií obdobného zamerania v rámci rezortu kultúry, školstva, v rámci štátnej správy.

Štatistika kultúry

Rozhodnutím č. 7/2014  zo dňa 29. mája 2014 minister kultúry poveril Národné osvetové centrum koordináciou a zabezpečením všetkých úloh a povinností súvisiacich s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Odbor výskumu a štatistiky kultúry je gestorom a koordinátorom štátneho štatistického zisťovania, riaditeľ odboru výskumu a štatistiky kultúry je na návrh ministra kultúry zástupcom rezortu kultúry v Štatistickej rade.
Na základe uvedeného rozhodnutia ministra kultúry odbor výskumu a štatistiky kultúry každoročne, okrem iného, pre rezort kultúry zabezpečuje prípravu a realizáciu štátneho štatistického zisťovania stanoveného v programe štátnych štatistických zisťovaní prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania ministerstva, spracovanie získaných štatistických údajov prostredníctvom štatistických výkazov KULT v rozsahu a forme stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ako aj spracovanie údajov z parciálnych oblastí kultúry získaných z administratívnych zdrojov. Odbor pripravuje a predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky správu o výsledkoch štátneho štatistického zisťovania za príslušný kalendárny rok a návrhy súvisiace s prípravou satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu.