Preskočiť na obsah

Štatistika kultúry

Štatistické zisťovanie v oblasti kultúry

Odbor výskumu a štatistiky kultúry kontinuálne vytvára systém údajov kultúry ako celku a jednotlivých parciálnych oblastí, ktorý umožní porovnávanie stavu kultúry v časových radoch. Zdrojom údajov sú realizované výskumné úlohy, empirické výskumy, údaje štátneho štatistického zisťovania ale aj iné relevantné zdroje.

Súčasne v súlade s rozhodnutím ministra kultúry č. 7/2014 zo dňa  29. mája 2014, ktorým minister kultúry poveril Národné osvetové centrum koordináciou a zabezpečením úloh a povinností súvisiacich s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona           č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších  predpisov, odbor výskumu a štatistiky kultúry okrem iného zabezpečuje prípravu zberu a spracovania údajov, predkladá návrhy zmien výkazov Kult, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky a vypracúva správu o výsledkoch štátneho štatistického zisťovania za jednotlivé kalendárne roky.

Odbor výskumu a štatistiky kultúry poskytuje na základe žiadostí sumárne výsledky štátneho štatistického zisťovania v rozsahu podmienok, ktoré stanovuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, a to v členení podľa jednotlivých parciálnych oblasti kultúry alebo napr. podľa krajov. Výsledky sú využívané napr. na tvorbu stratégií alebo koncepcií zameraných na tvorbu politík v oblasti kultúry, na vedecké účely a. i.

Žiadosť o poskytnutie štatistických údajov môžete poslať elektronicky na adresu statistika@nocka.sk alebo na adresu odboru výskumu a štatistiky kultúry uvedenú v časti „Kontakty“.