Preskočiť na obsah

Výskum kultúry

Kultúra a kreativita sa významnou mierou podieľajú na zvyšovaní kvality života, kultivácii spoločenského prostredia a životného priestoru aj verejného života, podnecujú inováciu hodnotových systémov. Podpora kultúry a kreativity je jedným z faktorov dosahovania komplexného vývoja a rozvoja spoločnosti. Rozsah podpory kultúry podmieňuje poznanie stavu samotnej kultúry a jej jednotlivých parciálnych súčastí, poznanie vonkajších a vnútorných súvislostí a vzájomných vzťahov, poznanie jej samotných aktérov a zúčastnených subjektov, ekonomických a sociálnych indikátorov, ale aj poznanie problémov a prekážok jej rozvoja a možných riešení.
Jedným z nástrojov poznania systému kultúry, jeho vnútornej štruktúry, vzájomných vzťahov a procesov tak vo vnútri tohto systému, ako aj smerom k spoločenskému systému a jeho systému hodnôt, je systematický kontinuálny výskum kultúry.   
Jeho význam a potrebu v rezorte kultúry v súčasnosti zdôrazňuje takmer každý strategický materiál Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Z hľadiska rezortu kultúry významným krokom vo vzťahu k výskumu kultúry je poverenie Národného osvetového centra koordináciou a gestorstvom štatistického zisťovania v oblasti kultúry. Spojenie výskumu a štatistického zisťovania v rámci jednej štruktúry vytvára predpoklady na skvalitnenie kontinuálnej tvorby komplexnej databázy pre oblasť kultúry ako jedného zo zdrojov pre výskum kultúry, na druhej strane toto spojenie vytvára predpoklady aj na skvalitnenie štatistického zisťovania.

Hlavné zameranie výskumu kultúry

 • systematický a kontinuálny výskum kultúry a jej jednotlivých parciálnych oblastí, (výskum – reprezentatívny sociologický výskum jednorazový alebo panelový, anketa, rozhovor, sekundárna analýza, analýza špecifických oblastí, javov a obsahov, kriticko-reflexívna analýza ponúkaných obsahov atď.);
 • výskum kultúry ako súčasti spoločenského systému a jej významu pri oživení a revitalizácii mestských oblastí vrátane mapovania a analýzy vývojových trendov v kultúre a aktuálnych problémov v oblasti kultúry, tvorba odporúčaní pre formulovanie stratégií a politík v rezorte kultúry;
 • kontinuálny sociologický výskum percepcie kultúry a kultúrnej spotreby v rámci Slovenskej republiky na reprezentatívnej vzorke obyvateľov vrátane analýzy vývojových trendov v oblasti výdavkov obyvateľov na kultúru (výskum je súčasťou Akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020);
 • výskum kultúry v digitálnom a on-line prostredí, ktoré ponúka nové príležitosti pre kultúru a tvorivosť, ako aj nové formy prístupu ku kultúre a spôsoby ponuky kultúrnych služieb;
 • sekundárna analýza údajov štátneho štatistického zisťovania za oblasť kultúry,  získaných v rámci štatistického zisťovania, na pozadí východísk tvorby satelitného účtu kultúry;
 • vytváranie databázy údajov o stave a vývoji miestnej a regionálnej kultúry;
 • analýza rozdielov stavu kultúry v jednotlivých regiónoch Slovenska, indikátory – financovanie kultúry z rozpočtov samospráv, stav a obnova kultúrnej infraštruktúry, dostupnosť kultúry, kultúrna ponuka, služby a kultúrna spotreba;
 • zmeny kultúrnej infraštruktúry na miestnej a regionálnej úrovni, analýza transformácie činností kultúrnych a kultúrno-osvetových zariadení na multifunkčné centrá a reálneho miesta kultúry v štruktúre týchto centier;
 • vyhodnocovanie a analýza dlhodobých trendov a štrukturálnych zmien v oblasti financovania kultúry;
 • financovanie kultúry v Slovenskej republike z verejných zdrojov;
 • ekonomický potenciál kultúry ako subsystému kreatívneho priemyslu, monitoring trendov rozvojovej politiky Európskej únie s orientáciou na kreatívnu ekonomiku.