Preskočiť na obsah

Prehľad publikácií

Prevencia v praxi

/uploads/48/ca/48cad9ed64238f59fa6d5b1313e4b0fb/Obalka.jpg
O našej motivácii vydať súbornú publikáciu k hrám a technikám v prevencii závislostí:
Publikácia, ktorá sa vám dostáva do rúk, je výberom techník, hier aktivít, ktoré sme pod názvom Prevencia v praxi 1. a 2. vydali v Národnom osvetovom centre – kabinete sociálnej prevencie v rokoch 2006 a 2007 vďaka finančnej spoluúčasti Protidrogového fondu. Nejde však o doslovné prevzatie už publikovaných techník, hier a aktivít, ale o rozšírené a doplnené vydanie. Niektoré predtým uverejnené hry, techniky a aktivity sme do tejto súbornej publikácie z dôvodov limitovaného rozsahu nezaradili, iné sme, naopak, doplnili. Zásadným a kľúčovým motívom na vydanie publikácie bol neutíchajúci záujem praktikov realizujúcich primárnu prevenciu látkových a nelátkových závislostí o publikáciu takéhoto zamerania. Keďže obe publikácie vyšli v náklade 800 kusov, pomerne rýchlo boli rozdistribuované. Naša skúsenosť z regiónov Slovenska opätovne potvrdila nedostatok takto prakticky zameraných metodík a publikácií pre preventistov. Teší nás, že o obe predtým vydané publikácie je naďalej veľký záujem. Rovnako významným motívom je i naša bohatá, zďaleka ešte nevyčerpaná paleta výborných a odskúšaných hier, techník a aktivít, o ktoré sa s potešením a veľmi rady podelíme s inými.
Spätná väzba od užívateľov skôr vydaných publikácií potvrdila, že tí, ktorí s publikáciou pracujú, oceňujú okrem techník aj zaradenie ukážky štruktúry skupinovej práce v prevencii závislostí s využitím hier, techník a aktivít uvedených v publikácii, rovnako ako i naše osobné námety a skúsenosti v záverečnej kapitole Namiesto záveru alebo čo sa nám osvedčilo. Z tohto dôvodu ich nájdete i v tejto príručke.
Prevencia v praxi – Súbor vybraných námetov hier a aktivít v prevencii závislostí prináša spolu až 61 hier, ktoré sú prehľadne členené, navyše v závere uvádzame aj obsah, kde sú prehľadne uvedené všetky hry.
 
publikácia Prevencia v praxi  (formát pdf – 2Mb)

Prevencia v praxi 2

/uploads/03/09/03090853d866170ee0d2113ff0a82616/Obalka.jpg

O našej motivácii napísať pokračovanie publikácie

Motívov na napísanie pokračovania publikácie po pozitívnych skúsenostiach s jej prvou časťou sme mali nesporne viac.

Jednak to bol reálne pretrvávajúci nedostatok takto zameranej literatúry a veľký dopyt po našej publikácii a jednak bohatá, zďaleka ešte nevyčerpaná paleta výborných odskúšaných hier, techník a aktivít, ktoré sa nám z kapacitných dôvodov nezmestili do prvej časti.

Prvá časť publikácie, ktorú Národné osvetové centrum vydalo v roku 2006, priniesla 29 osvedčených hier a aktivít. Číslu 29 sme ostali verné, a preto druhá časť vydaná v roku 2007 prináša ďalších 29 nových hier a aktivít.

Osvedčila sa aj štruktúra publikácie, ktorú používame opätovne. Obsahuje opis nami využívaných a osvedčených hier a aktivít v skupinovej práci, ale aj vyše trinásťročnou praxou overené metodicko-inštruktážne poznámky a prípadné modifikácie aktivít. Charakter zážitkového učenia v skupine, ktoré oslovuje nielen rácio, ale podporuje komplexnejší osobnostný rozvoj človeka, pôsobí paralelne aj na jeho sociálnu a emocionálnu dimenziu. Týmto širokým záberom potom podmieňuje prítomnosť ďalšieho nevyhnutného komponentu skupinovej práce – reflexie. Potvrdilo sa nám, že je vhodné vymedziť čas a priestor na emocionálne doznenie, vyjadrenie zážitkov a pocitov účastníkov.

Publikácia ponúka inšpiratívnu ponuku hier a aktivít, ktoré možno využiť v skupinovej práci, a to nielen v oblasti primárnej prevencie závislostí. Aktivity špecifickej a nešpecifickej prevencie sú v závere zoradené v modeli štruktúry skupinovej práce v prevencii závislostí s využitím hier uvedených v publikácii.

Edičný titul má nápadité grafické vyhotovenie. Praktická publikácia je poskytovaná bezplatne, adresne, a je určená iba realizátorom prevenčných aktivít a účastníkom podujatí v oblasti kultúry, ktoré autorky publikácie lektorsky vedú.

otvorte si publikáciu Prevencia v praxi 2 (Pozor! Súbor má skoro 6Mb)

autorky a recenzentka...

Prevencia v praxi  Prevencia v praxi [2 MB]

Prehľad publikácií -

Rok: Názov:

Pre uvedené výberové kritériá nie sú zaevidované žiadne publikácie.