Preskočiť na obsah

Pocta pre Tibora Lešša

Pocta pre Tibora LeššaNeprofesionálny výtvarník Tibor Lešš si pri príležitosti životného jubilea a autorskej výstavy prevzal od generálneho riaditeľa NOC Jaroslava Mendela ocenenie Pocta svätého Gorazda. Tibor Lešš je rezbár, samouk a drevorezbe sa intenzívne venuje od roku 1989. Jeho diela, ktorými reprezentuje svoj rodný Močenok i celý región na medzinárodných sympóziách a výstavách na Slovensku i v zahraničí, si môžu zájemcovia pozrieť na výstave Ukryté v dreve v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre do 3. marca 2017.

Posledná rozlúčka s Katarínou Súkeníkovou

V piatok 17. februára sa v Novákoch uskutočnila posledná rozlúčka s Katarínou Súkeníkovou, pracovníčkou Regionálneho osvetového centra v Prievidzi. Jej obetavú a činorodú prácu poznali všetci metodici pre divadlo, umelecký prednes a výtvarnú tvorbu, divadelníci, bábkari, výtvarníci. Zomrela nečakane vo veku 52. rokov. Česť jej pamiatke.

Technik STU oslavoval koncertom

Spevácky zbor Technik STU pri príležitosti osláv jubilejnej 60. sezóny vystúpil na slávnostnom koncerte, na ktorom účinkovali aj spevácke zbory Technik Akademik, Cantus a Tempus. V koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu vytvorili 4. februára na pódiu unikátne zborové teleso so 120 spevákmi. Spevácky zbor Technik si na koncerte zároveň prevzal Poctu Národného osvetového centra za významný prínos k rozvoju zborového spevu na Slovensku a úspešnú reprezentáciu v zahraničí.

Hodžov novinový článok 2017

Ako zostať sám sebou – zachovať korene, tak znie téma jubilejného 10. ročníka celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok. Pre žiakov základných škôl a študentov osemročných gymnázií a 1. ročníka gymnázií vo veku 13 – 15 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí ho vyhlasujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ul. 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu. Uzávierka súťaže je 20. apríla 2017. Maximálny počet prác z jednej školy je 5.
Viac

Folklórne fórum o choreografii 2017

Odborníci zo Slovenska aj z Česka sa stretli 20. – 21. januára na seminári Folklórne fórum o choreografii, ktorý sa konal v Žiarskej doline v okrese Liptovský Mikuláš. Seminár bol zameraný na praktické postupy, rozbor choreografií, prednášky a praktické ukážky z oblasti choreografie, dramaturgie, réžie, svetelnej réžie, scénografie a hudobnej kompozície.
Viac

Maľujete? Navrhnite logo Výtvarného spektra!

Súčasťou 54. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je aj tematická kategória na návrh loga súťaže. So svojimi návrhmi sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Odmena za víťazný návrh je 150 eur. Podrobnejšie informácie sú v propozíciách súťaže, ktoré nájdete TU.  

ARTÚR 2017: hľadá sa autor

Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlasujú 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2017. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku. Súťažné texty vyhodnotí odborná porota. Uzávierka súťaže je 28. apríla 2017.
Viac

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.

Záujmová umelecká činnosť

Záujmovú umeleckú činnosť môžeme charakterizovať ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť mládeže i dospelých rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru. Záujemcom umožňuje hlbšie a intenzívnejšie sa oboznamovať s umením a s procesom umeleckej tvorby. Podľa umeleckých odborov má ZUČ tieto oblasti:

Do roku 1965 bola ZUČ organizovaná pod názvom ĽUT. Počiatky ĽUT siahajú do 19. storočia a viažu sa k vzniku ochotníckych divadelných krúžkov a spevokolov. Po roku 1945 sa ĽUT začala organizovať v rámci súborov a krúžkov pri rozličných spolkoch a spoločenských organizáciách. Po zmenách v riadení kultúrno-osvetovej činnosti v roku 1949 sa zrušila spolková forma ĽUT a jednotlivé kolektívy začali pracovať v rámci základne vtedajších organizácií – ROD, Československého zväzu mládeže (závodné kluby, kluby mládeže) a osvetových zariadení národných výborov (osvetové besedy). V širokej miere sa ĽUT začala rozvíjať na školách. Na podporu a rast kvalitatívnej úrovne ĽUT bola postupne budovaná sieť odborných metodických zariadení, ako aj ústredná organizácia odborno-metodického zariadenia Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti (1953), neskôr Osvetový ústav, predchodca dnešného Národného osvetového centra. K základným formám odborno-metodickej pomoci patria: kurzy semináre, školenia, tvorivé dielne a i. Odbornú starostlivosť zabezpečuje Národné osvetové centrum v spolupráci s krajskými a regionálnymi osvetovými strediskami a s ďalšími organizáciami štátneho i súkromného sektora.
(spracované podľa hesla Záujmová umelecká činnosť – Encyklopédia Slovenska, krátené)