Preskočiť na obsah

Princípy realizácie postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti

  1.    Vyhlasovateľom je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum, ktoré zverejňuje propozície súťaže/prehliadky na príslušný kalendárny rok na svojej webovej stránke.

   2.    Súťaž/prehliadka pozostáva spravidla z troch stupňov: regionálneho, krajského  a  celoštátneho. Minimálne však z dvoch stupňov postupového výberu – krajského a celoštátneho - v príslušnej oblasti záujmovej umeleckej činnosti.

   3.    Odborným garantom súťaže/prehliadky je Národné osvetové centrum. Odborný garant pripravuje súťaž/prehliadku z odborného hľadiska a organizátori - organizační garanti - z organizačného hľadiska a spoločne s vyhlasovateľom z ekonomického hľadiska.

   4.    Vyhlásenie postupovej súťaže/prehliadky sa vzťahuje aj na príslušné nižšie stupne súťaže a prehliadky v zmysle propozícií. Organizátori nižších stupňov aktivujú zložky  a základňu záujmovej umeleckej činnosti na participáciu na súťaži/prehliadke vo svojej miestnej a regionálnej pôsobnosti. Súťaž/prehliadka sa vyhlasuje v súlade so záujmom súťažiť/zúčastniť sa súťaže/prehliadky, ekonomickými možnosťami vyhlasovateľov, najviac však v 5-ročnej periodicite.

   5.    Celoštátny stupeň súťaže sa uskutoční za predpokladu, že krajský stupeň súťaže sa konal najmenej v piatich krajoch.

   6.    Národné osvetové centrum koordinuje vyhlásené súťaže/prehliadky, sleduje súlad s propozíciami a hodnotí ich priebeh. Vyššie územné celky a obce poverujú organizovaním nižších kôl súťaže/prehliadky nimi vybrané subjekty. Zabezpečujú ich organizačne, spolufinancujú a vyhodnocujú ich na svojej úrovni. Odborné vyhodnotenie krajských súťaží/prehliadok po ukončení dodajú vyhlasovateľovi.

   7.    Organizátor zabezpečuje finančné prostriedky na súťaž/prehliadku a zodpovedá za ich efektívne čerpanie z príspevku Dotačného systému Fondu na podporu umenia.

   8.    Súťaž/prehliadka sa organizuje formou verejnej prezentácie, spravidla s ďalším podujatím, napríklad festivalového charakteru alebo inou formou verejnej prezentácie.

   9.    Súčasťou súťaže/prehliadky je vzdelávací blok, ktorý umožní všetkým prihláseným frekventantom zvýšiť si svoju odbornú úroveň v príslušnej oblasti.

   10.    Pri prihlásení sa viacerých uchádzačov do Dotačného systému Fondu pre podporu umenia o organizovanie súťaže/prehliadky v príslušnej oblasti vystupuje Národné osvetové centrum ako odborný konzultant pre výber uchádzača.

   11.    Organizátori celoštátnej a krajskej súťaže/prehliadky zabezpečia vyhotovenie zvukovej alebo obrazovej dokumentácie (podľa charakteru umeleckej činnosti) so stanovenou formou odborného popisu, ktorá bude doručená vyhlasovateľovi súťaže. Národné osvetové centrum je povinné ich zaradiť do svojej odbornej dokumentácie.