Preskočiť na obsah

Stratégie

Cieľom prioritných projektov Stratégia rozvoja osvetovej činnosti a Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry je realizovať časť úloh, ktoré pre rezort kultúry vyplynuli z vládou schválených strategických dokumentov a ktorými bolo Národné osvetové centrum poverené.
Plánované úlohy vychádzajú zo Stratégia rozvoja osvetovej činnosti a Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry.

Stratégia rozvoja osvetovej činnosti
Vláda SR v marci 2008 schválila Stratégiu osvetovej činnosti. Zámerom stratégie je definovať ciele, priority a opatrenia účinnej podpory rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti, rozvíjať spoluprácu na všetkých úrovniach, dosiahnuť efektívne a cielené financovanie jej financovane jej rozvoja .
Materiál: http://www.nocka.sk/dokumenty/2009/strategia

Stratégia
rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Stratégia miestnej a regionálnej kultúry mapuje hlavné problémy a potreby rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a zároveň naznačuje možné riešenia podpory rozvoja kultúry prostredníctvom škály štandardných a inovačných nástrojov.
Materiál: http://www.nocka.sk/noc/dokumenty

Úlohy, ktoré vyplynuli pre NOC v roku 2012:

 • Kreovať Terminologický slovník pre potreby KOČ
 • Vydať publikáciu Znalostná báza sídiel I a II
 • Postupne vytvárať Katalóg odbornej literatúry na webe
 • Vytvárať sietí v oblasti vzdelávania – spolupráca a web
 • Propagovať v rámci občianskeho vzdelávania Národné programy a Akčné plány
 • Pripraviť a akreditovať kurzy v oblasti ďalšieho profesijného vzdelávania kultúrno-osvetových pracovníkov (Dirigent speváckeho zboru, Topografia, Pedagogické a andragogické minimum a Kulturológia v kocke)
 • Pripraviť a akreditovať kurzy zamerané na výcvik, tréning zručností (Kultúrno-osvetový pracovník – moderný líder)
 • Vytvoriť akreditovaný vzdelávací program neformálneho vzdelávania na oblasť kultúrneho dedičstva pre dobrovoľných pracovníkov v oblasti kultúry,
 • Realizovať pilotný vzdelávací programu pre dobrovoľných pracovníkov v oblasti kultúry
 • Vypracovať systém hodnotenia (kritérií) kultúrneho potenciálu krajiny,
 • Spoluvytvárať znalostnú bázu sídiel a regiónov v rámci vytvárania informačnej bázy dát o kultúre.