Preskočiť na obsah

Projekt HIS

Aktuálne informácie o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti nájdete na www.opis.culture.gov.sk a www.opis.gov.sk.

Projekt Harmonizácia informačných systémov

Harmonizácia informačných systémov je jedným z národných projektov, ktorého realizácia začala v roku 2012.

Projekt Harmonizácia informačných systémov má za úlohu „harmonizovať“ digitalizujúce inštitúcie – t.j. dovybaviť ich na softvérovej a hardvérovej úrovni tak, aby bolo pre ne možné pracovať s dátami a zasielať ich na archiváciu, tiež napojiť inštitúcie na systém vybudovaný v projekte Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR).

Hlavným cieľom projektu teda je: aktualizovať,  rozšíriť a skvalitniť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií, dobudovať ich infraštruktúru na národnej úrovni, zabezpečiť interoperability s národným projektom CAIR. Partneri programu sú Slovenská národná galéria, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Štátna vedecká knižnica v Prešove a Slovenský filmový ústav.

Výstupy z projektu budú mať mnohostranné využitie.
Pamäťové a fondové inštitúcie budú môcť využiť výstupy  projektu  napríklad  na sprístupňovanie, prezentácia a popularizácia vlastného fondu prostredníctvom moderných informačno-komunikačných kanálov. Projekt tak isto umožňuje efektívne procesy evidencie a katalogizácie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Rezort kultúry môže v rámci budovania konkurencieschopného a inovačného prostredia v oblasti kultúry vecne profitovať z tvorby nových druhov medzisektorových služieb nad celým kultúrnym dedičstvom, ktoré doteraz nebolo z dôvodu chýbajúceho centrálneho prepojenia možné poskytovať.

Bratislava, 24.09.2013

Harmonizácia informačných systémov

Národné osvetové centrum spúšťa projekt – Harmonizácia informačných systémov.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Dňa 11. 10. 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR s Národným osvetovým centrom  Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Harmonizácia informačných systémov.
Projekt Harmonizácia informačných systémov je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
tlačová správa