Preskočiť na obsah

Projekt CAIR

Aktuálne informácie o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti nájdete na www.opis.culture.gov.sk a www.opis.gov.sk.

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra je jedným z národných projektov, ktorého realizácia začala v roku 2012.

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra ako napovedá názov, buduje aplikáciu – systém na centrálnej úrovni pre všetky inštitúcie v rezorte kultúry. V rámci tohto systému sa buduje portál a registre – teda databázy údajov nad objektmi kultúrneho dedičstva.

Digitalizácia

Verejnosť sa pýta: „Čo z toho máme my?“
Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) má okrem iného vybudovať portál, prostredníctvom ktorého sa verejnosť – laická i odborná – dostane on-line k výstupom digitalizácie - vyše milióna sprístupnených a popísaných objektov. Pôjde o „výkladnú skriňu“ OPISu PO2, vďaka CAIR sa tiež naplnia niektoré hlavné indikátory celej prioritnej osi. CAIR nielen že sprístupní zdigitalizované kultúrne dedičstvo verejnosti (slovenskej, a prostredníctvom prepojenia na svojho európskeho „staršieho brata“ – EUROPEANU – aj svetovej), nad týmto digitálnym obsahom bude vybudovaná platforma on-line služieb, okrem klasických možností zdieľania na sociálnych sieťach, napríklad aj možnosť prepojenia na zakúpenie elektronických kníh, možnosť pre inštitúcie vytvárať virtuálne výstavy, možnosť zadania dopytu na vypracovanie odborných rešerší ale aj možnosť doplniť informácie o kultúrnych objektoch, ak nimi užívateľ disponuje, možnosť „hlasovať“ za objekt, ktorý by mal byť zdigitalizovaný a nastavenie sledovania up-loadu zdigitalizovaného obsahu, a mnohé ďalšie.

Primárnym prínosom portálu CAIR je kros-sektorové vyhľadávanie, CAIR tým prináša informácie o kultúrnych objektoch z rôznych sektorov – knižníc, galérií, múzeí, a pod.  – na jedno miesto. To znamená, že ak užívateľ hľadá informácie o konkrétnom autorovi a nájde všetky knihy, ktoré sa ho týkajú, systém ďalej ponúkne napr. aj obrazy, na ktorých je autor vyobrazený, muzeálne artefakty s ním späté, prípadne jeho sochy, busty a pod.

Vďaka CIAR bude vytvorený jednotný celorezortný systém pre všetky odborné a kultúrne inštitúcie s funkciami na správu svojho kultúrneho obsahu, cez vytvorený katalogizačný systém môžu využívať a spravovať aj svoje „analógové“ zbierkové predmety. CAIR prostredníctvom modulu Národný agregátor a Register kultúrnych objektov zmapuje na jednom mieste všetky kultúrne objekty všetkých inštitúcií, ktoré sa do CAIR pripoja, register bude obsahovať aj údaje o objektoch, ktoré ešte zdigitalizované nie sú. resp. sa z rôznych dôvodov digitalizovať nebudú. Tým sa v CAIR bude nachádzať kompletná databáza celého kultúrneho dedičstva, ktoré spravujú pamäťové a fondové inštitúcie.

Všetko v súlade so zákonom

Projekt CAIR má za úlohu sprístupniť zdigitalizovaný obsah verejnosti, no nie je to úloha jednoduchá. Pri sprístupňovaní, žiaľ, nie je možné niektoré objekty voľne publikovať na webe, z dôvodu, že sa na ne viaže autorskoprávna ochrana. Aby bolo však takýchto objektov čo najmenej, jednou z aktivít projektu CAIR je aj vybudovanie Centra pre autorské práva, ktorého cieľom je podpora a pomoc digitalizačným projektom z hľadiska autorských práv.

Vo finálnej fáze bude Centrum predstavovať styčný bod pre subjekty, ktoré majú záujem vstúpiť do digitalizácie (nielen v rámci projektov, ale aj individuálne osoby) a potrebujú kvalifikované informácie o procesnom postupe, zaradení objektu, nevyhnutných informáciách k určeniu autorskoprávnych vzťahov a iných súvislostiach. Súčasťou aktivity je aj vypracovanie metodických manuálov, ktoré sprostredkujú uvedené informácie v prvom stupni. V prípade nejasností alebo potreby dodatočných informácií sa budú môcť obrátiť na pracovníkov Centra, ktorí zabezpečia, či už výklad metodík alebo iné nevyhnutné informácie. Súčasťou práce Centra by malo byť aj otvorenie diskusie o možnostiach legislatívnych zmien s cieľom zlepšiť budúci, ale aj terajší, priebeh digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva. Centrum pre autorské práva bude úzko spolupracovať s odborníkmi na rôzne kultúrne objekty z kultúrnych inštitúcií s cieľom umožniť širokú digitalizáciu bez porušovania autorských práv.

Bratislava, 24.09.2013

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Národné osvetové centrum spúšťa unikátny projekt – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Dňa 5. 3. 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR s Národným osvetovým centrom  Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra.
Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
tlačová správa