Preskočiť na obsah

O odbore

Odbor informatizácie bol zriadený v Národnom osvetovom centre, ako jeho organizačná súčasť.
Medzi základné činnosti odboru patrí zabezpečovanie kontinuálneho procesu v oblasti prípravy, riadenia, implementácie a koordinácie projektov z fondov pomoci, vrátane zo štrukturálnych fondov realizovaných organizáciou, s partnermi a spolupracujúcimi subjektmi OPIS PO2,  aktívne vyhľadávanie grantových možností pre oblasti činnosti organizácie a zabezpečovanie činností informatizácie organizácie.
Hlavnou úlohou odboru do roku 2020 je zabezpečiť proces implementácie a udržateľnosti dvoch národných projektov podporovaných v rámci pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007–2013, Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany (ďalej len „OPIS PO2“).

Odbor priamo riadi tri projektové tímy národných národných projektov a jedno oddelenie:

 • Národný projekt  OPIS PO2, NP7: „Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra“ (CAIR)
 • Národný projekt  OPIS PO2, NP9: „Harmonizácia informačných systémov“ (HIS)
 • Národný projekt OPIS PO2, NP13: „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“ (DMPP)
 • Oddelenie informatiky

Činnosti odboru - najmä:

 • komunikuje s Ministerstvom kultúry SR a so Sprostredkovateľským orgánom rezortu kultúry pre OPIS PO2 vo vzťahu k príprave, implementácie a koordinácie národných projektov OPIS PO2
 • spolupracuje pri realizácii národného projektu MK SR "Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií" v rámci projektov OPIS PO2
 • navrhuje na schválenie generálnemu riaditeľovi zloženie projektových tímov
 • koordinuje proces podávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov
 • podáva návrhy na schválenie Plánu realizácie projektu, aktivít projektu, vecného a časového harmonogramu, návrhy na zmeny, v procese prípravy a realizácie projektu
 • priebežne monitoruje a koordinuje implementáciu projektov
 • koordinuje riadenie projektových tímov
 • komunikuje s partnermi projektu
 • pripravuje a predkladá na schválenie návrhy na znenie monitorovacích správ o projekte, a žiadostí o platbu
 • navrhuje podmienky do verejného obstarávania na dodávky projektov
 • zabezpečuje správu a prevádzku informačných systémov organizácie, prepojenia na externé siete
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia generálneho riaditeľa Národného osvetového centra
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia Ministerstva kultúry SR a Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre OPIS PO2