Preskočiť na obsah

Národná osveta 3/2016

Národná osveta 3/2016Obsah:

granty
Kultúrne dedičstvo a jeho podpora z Kreatívnej Európy
Oprávnení žiadatelia v tomto programe sú: verejné a súkromné organizácie s činnosťou v oblasti umenia, spolky, školy, nadácie. Podporu možno žiadať na širokú škálu činností.

Európa pre občanov
Stredoeurópske fórum má vďaka menám svetové meno
Od 11. do 13. novembra v Bratislave a v pondelok 14. novembra v Banskej Bystrici sa bude konať siedmy ročník Stredoeurópskeho fóra.

ľudské práva
Kultúrne práva národnostných menšín
Štát by mal mať pomerne jednoznačne definované ciele svojej kultúrnej politiky vo vzťahu k národnostným menšinám, pretože kultúrna identita je neoddeliteľná od ľudskej dôstojnosti, ktorá je fundamentom celého konceptu prirodzených ľudských práv.

metodické listy
Hra s hudbou
Cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí. Najlepšie hudobné hry sú tie, ktoré k hudbe pristupujú komplexne, činnostne sa prelínajú, integrujú.

ľudské práva
Vzdelávanie v rómskom jazyku: dilemy a možné riešenia
Ako vytvoriť spôsob podpory vzdelávania v rómskom jazyku tak, aby zohľadnil odlišné predstavy o vzdelávaní v materinskom jazyku a súčasne vytvoril priestor na začleňovanie Rómov do spoločnosti?

história
Uctievaný i kritizovaný: fakty o Vajanského živote a politike
V kritike Vajanského názorov sa v slovenských podmienkach rodila politická opozícia nielen voči ústredným vládnym inštitúciám, ale aj v rámci jednoty národného hnutia, predtým až kŕčovito deklarovanej.

pomôcka pre prax
Pri správnom postupe možno v archíve objaviť poklad
Archívny výskum je dôležitý predovšetkým pre etnológov a etnografov, ale využíva ho každý, kto sa svojmu odboru venuje hlbšie. Ako s archívmi pracovať, aby bol pre oblasť kultúry ich obsah prínosom?