Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  október  >>
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
OKTÓBER 2018

1. 10. 1958 † Ľudovít Angermayer, Bratislava (* 8. 7. 1879 Bratislava), nakladateľ, kníhtlačiar a novinár. Podnik viedol s bratom Karolom, v ich tlačiarni sa tlačili knihy, periodiká, učebnice a čítanky, hudobniny, ale aj úradné a obchodné tlačivá či cestovné lístky na železnice, patrila k najväčším v Bratislave, tlačila viac než 70 slovenských, maďarských a nemeckých novín a časopisov. Bol predsedom Grémia majiteľov tlačiarní v Bratislave. - 60. výročie úmrtia

3. 10. 1993 † PhDr. Július Noge, DrSc., Bratislava (* 30. 1. 1931 Vidiná), literárny historik a kritik, editor. Pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Zaoberal sa najmä slovenskou prózou 19. a 20. stor., vydal monografie o viacerých prozaikoch, syntetizujúcu prácu o tvorbe pre mládež. Bol spoluautorom akademických Dejín slovenskej literatúry a Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež. - 25. výročie úmrtia

4. 10. 1928 * Ing. arch. Stanislav Dúbravec, CSc., Liptovská Teplá († 2. 11. 2016 Banská Bystrica), architekt a pamiatkar. Pôsobil hlavne pri záchrane a obnove stavebných pamiatok na strednom Slovensku. Založil a bol riaditeľom Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Bol autorom urbanisticko-architektonického riešenia výstavby Múzea liptovskej dediny v Pribyline a Múzea oravskej dediny v Zuberci. V Banskej Bystrici sa významne zaslúžil o záchranu historického jadra mesta. Bol nositeľom Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej. - 90. výročie narodenia

5. 10. 1943 * prof. PhDr. Etela Farkašová, PhD., Levoča, spisovateľka, filozofka, publicistka a prekladateľka. Pedagogicky pôsobila na katedre filozofie FF UK a hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity. Venovala sa teórii poznania, otázkam socio-kultúrnej podmienenosti vedeckého poznania, v posledných rokoch feministickej filozofii, hlavne epistemiológii. Píše poviedky a novely. Venuje sa esejistike. Príležitostne prekladá z nemčiny a angličtiny. Je spoluzakladateľkou Klubu slovenských prozaičiek Femina. Je držiteľkou viacerých ocenení: Cena Ivana Kraska, Zlatý čestný odznak za zásluhy o Rakúsku republiku, prémií Literárneho fondu. - 75. výročie narodenia

7. 10. 1998 † Jozef Malovec, Bratislava (* 24. 3. 1933 Hurbanovo), hudobný skladateľ, rozhlasový redaktor a dramaturg. V 60. rokoch patril medzi najvýznamnejších tvorcov našej Novej hudby. Pôsobil ako redaktor a dramaturg Čs. rozhlasu v Bratislave. Komponoval elektroakustickú hudbu, filmovú hudbu, komornú a orchestrálnu hudbu. - 20. výročie úmrtia

7. 10. 2008 † Peter Gažo, Košice (* 7. 11. 1935 Liptovský Peter), herec. Bol členom Dedinského divadla, Krajového divadla v Spišskej Novej Vsi, Činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove a Činohry Štátneho divadla v Košiciach. Dlhé roky (42 rokov) účinkoval v populárnej rozhlasovej zábavnej relácii Maratóóón. - 10. výročie úmrtia

9. 10. 1943 * prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc., Levoča, literárna vedkyňa, univerzitná profesorka. Pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na FF UPJŠ, resp. Prešovskej univerzite. Zaoberá sa slovenskou poéziou a prózou 19. - 21. stor., zameriava sa na vývinové procesy slovenskej literatúry. Je autorkou štúdií v odborných časopisoch a zborníkoch a monografií. - 75. výročie narodenia

11. 10. 1958 * doc. Igor Benca, Topoľčany, maliar, grafik, vysokoškolský pedagóg. Ppôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a na Akadémie umení v Banskej Bystrici, v súčasnosti je tam prorektorom pre vzdelávaciu činnosť. Venuje sa grafickej tvorbe, maľbe, knižnej ilustrácii, známkovej tvorbe a výtvarným realizáciám v architektúre. Je držiteľom viacerých domácich a zahraničných ocenení: medaila za najlepšiu kolekciu Ex libris na bienále v Malborku,, 1. cena Inter - Contact - Grafik 95 v Prahe, Cena Rakúskej spoločnosti exlibristov a i. - 60. výročie narodenia

12. 10. 2008 † Ján Berky Mrenica st., Očová (* 11. 5. 1939 Očová), husľový virtuóz, skladateľ. Vyše 32 rokov pôsobil ako koncertný majster v SĽUK-u. Absolvoval vystúpenia vo vyše 50 štátoch sveta. Počas jedného turné v USA vystúpil v duete s legendárnym trubkárom Luisom Armstrongom v džezovom klube na Broadway. Založil orchester Diabolské husle. Viedol Ľudovú hudbu Jána Berkyho-Mrenicu. Podieľal sa na mnohých televíznych hudobných reláciách. Napísal knihu spomienok. Bol nositeľom Pribinov kríža I. triedy. - 10. výročie úmrtia

14. 10. 1928 * Pavol Dolinský, Bratislava, bábkoherec. Bol členom Dedinského divadla, účinkoval v ochotníckom Divadle mladých, ochotníckom bábkovom súbore Radosť v Bratislave, bol dlhoročným členom Štátneho bábkového divadla v Bratislave. Účinkoval ako bábkovodič v v bábkových inscenáciách Čs. televízie v Bratislave. - 90. výročie narodenia

15. 10. 1843 * Ambro Pietor, Bobrovec († 3. 12. 1906 Martin), novinár, redaktor, národnokultúrny dejateľ, obranca národných práv Slovákov- Bol redaktorom Národných novín a redigoval časopis Národný hlásnik. V publicistickej činnosti sa venoval šíreniu osvety. Za novinársku činnosť, ktorou obhajoval národné práva Slovákov, bol prenasledovaný aj väznený. Bol organizátorom a funkcionárom kultúrnych spolkov - inicioval založenie ženského spolku Živena a bol spoluzakladateľom Spolku sv. Vojtecha, členom výboru Matice slovenskej atď. - 175. výročie narodenia

16. 10. 1993 † PhDr. Viera Režuchová, Bratislava (* 1. 5. 1945 Považská Bystrica), hudobná redaktorka. Pôsobila v Čs. rozhlase v Bratislave, kde vyše 20 rokov pripravovala Štúdio mladých. Organizovala semináre, skladateľské a muzikologické kolokviá, spolupracovala s hudobnými školami a inštitúciami. - 25. výročieúmrtia

17. 10. 1943 * Mária Cillerová, kostýmová výtvarníčka. Pôsobila v Divadle SNP v Martine. Spolupracovala s ďalšími profesionálnymi divadlami aj s ochotníckymi súbormi. - 75. výročie narodenia

18. 10. 1938 * Július Jenis, Nitra († 14. 7. 2006 Nitra), bábkoherec. Pôsobil v Bábkovom divadle v Nitre. - 80. výročie narodenia

18. 10. 2008 † Sibylla Greinerová, Bratislava (* 27. 9. 1919 alebo 1920 Banská Bystrica), maliarka. V jej tvorbe dominovalo zobrazenie pohybu - ľudový tanec, balet. Vystavovala samostatne i na kolektívnych výstavách. Vystavovala aj v rámci Folklórneho festivalu Východná. Bola autorkou výtvarných návrhov príležitostnej poštovej známky Folklórny festival Východná, vydanej v 1997. - 10. výročie úmrtia

20. 10. 2008 † Juraj Berczeller (aj George Best), Sydney, Austrália (* 4. 2. 1914 Ipeľské Šahy), klavirista, aranžér, skladateľ a kapelník. Zostavil orchester pre potreby bratislavského Parku kultúry a oddychu, založil orchester v Tatra Revue. V 1968 emigroval s rodinou do Sydney, kde pôsobil ako klavirista v reštauráciách a kaviarňach. - 10. výročie úmrtia

22. 10. 1948 † Margita Pauliny-Tóthová, Martin (* 6. 7. 1873 Ružomberok), spisovateľka, prekladateľka, publicistka, aktivistka ženského hnutia. Písala črty, poviedky a spomienky. Venovala sa prekladom z angličtiny. Bolaj podpredsedníčkou Živeny. - 70. výročie úmrtia

23. 10. 1968 † Andrej Ľudovít Katina, Myjava (* 4. 2. 1909 Zvolen), spisovateľ, redaktor, ev. cirkevný hodnostár. Bol biskupom Západného dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku. Redigoval časopis Evanjelický posol spod Tatier. Vydal dve básnické zbierky, viac sa venoval próze. - 50. výročie úmrtia

24. 10. 1943 * Anna Starostová, Ruská Volová († 27. 11. 2015 Bratislava), operná speváčka, sopranistka. Bola sólistkou Spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove, Štátneho divadla v Brne, Spevohry Novej scény a SND. - 75. výročie narodenia

26. 10. 1943 * Vladimír Blaho, kultúrno-osvetový pracovník, operný kritik, publicista, prekladateľ. Pracoval na ministerstve školstva, vo Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky v Bratislav, bol odborným pracovníkom pre estetickú výchovu a záujmovú umeleckú činnosť odboru osvety na ministerstve kultúry, potom bol vedúcim kabinetu estetickej výchovy pri Osvetovom ústave v Bratislave a odborným pracovníkom pre zborový spev v Národnom osvetovom centre. Bol iniciátorom a organizátorom Festivalu slovenskej zborovej tvorby v Bratislave, spolupracovníkom Kultúrnohistorického kalendára, vydávaného v Národnom osvetovom centre. Prekladal z taliančiny a španielčiny. Venuje sa opernej kritike a kultúrnej publicistike. - 75. výročie narodenia

28. 10. 1918 † PhDr. ThDr. Ján Lajčiak, Vyšná Boca (* 25. 7. 1875 Pribylina), filológ, orientalista, teoretik a sociológ kultúry, prekladateľ, ev. kňaz. Spolutvorca modernej slovenskej orientalistiky a sociológie kultúry. Ovládal viacero európskych i orientálnych jazykov. Pre národné cítenie bol perzekvovaný maďarskou cirkevnou hierarchiou. Venoval sa orientálnej filológii, teológii, biblistike, sociológii kultúry, kultúrnej a literárnej histórii. Prekladal biblické texty z gréčtiny a hebrejčiny. - 100. výročie úmrtia

28. 10. 1918 * Melánia Nemcová, Veľký Šariš († 16. 8. 2006 Bratislava), pedagogička, choreografka, etnografka. Bola metodičkou pre tanec v Krajskej poradni ľudovej umeleckej tvorivosti v Prešove, kde bola aj choreografkou a umeleckou šéfkou, pôsobila v Poddukelskom umeleckom ľudovom súbore - mala zásadný podiel na profilovaní telesa. Spolupracovala s Krajským osvetovým strediskom v Košiciach. Zbierala ľudové piesne a tance. Nositeľka Medaily D. G. Licharda a Kríža prezidenta SR II. stupňa. - 100. výročie narodenia

28. 10. 1928 † Viliam Forberger, Piešťany (* 28. 5. 1848 Kežmarok), maliar a výtvarný pedagóg. Dve jeho tatranské kresby zakúpilo viedenské Albertinum. - 90. výročie úmrtia

28. 10. 1938 * Karol Lacko, Nová Ves nad Váhom († 13. 7. 2007 Bratislava), sochár a medailér, spoluautor fontány na Námestí slobody v Bratislave, ako aj pomníka obetiam fašizmu v rakúskom Melku. Vytvoril aj sošky a ceny pre víťazov Bienále ilustrácií Bratislava, medaily Pražského Quadriennale, insígnie českého Radu Bieleho leva a Štefánikovho radu a i.- 80. výročie narodenia

28. 10. 1998 † PhDr. Ján Sirácky, CSc., Bratislava (* 29. 5. 1925 Báčsky Petrovec, Srbsko), historik, prekladateľ, publicista. V lete 1944 sa zapojil do protifašistického hnutia. Po vojne žil na Slovensku, bol redaktorom Hlasu ľudu, Pravdy a Kultúrneho života. V rokoch 1950 - 55 bol nespravodlivo väznený, v 1964 rehabilitovaný. Potom pracoval v SAV a Matici slovenskej, kde bol prvým riaditeľom Ústavu pre zahraničných Slovákov. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriaval na výskum slovenského vysťahovalectva. Prekladal romány aj odbornú literatúru. - 20. výročie úmrtia

29. 10. 1958 * doc. Blažej Baláž, Nevoľné, maliar a grafik, vysokoškolský pedagóg. Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, je autorom koncepcie študijných programov animácia výtvarného umenia a pedagogika výtvarného umenia. Pôsobí v oblasti politického, environmentálneho, aktivistického a neo-konceptuálneho umenia. Vystavuje samostatne i na kolektívnych výstavách. Jeho diela sú v zbierkach našich i zahraničných galérií. - 60. výročie narodenia

30. 10. 1818 † Ján Sekáč, Šaštín (* 15. 5. 1767 Borský Svätý Peter), barokový veršovník, katolícky kňaz, bernolákovec. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva a autorom alebo odpisovateľom rkp. zborníka poloľudovej poézie. Nadväzujúc na didakticko-reflexívnu mravoučnú poéziu vytvoril nový typ poézie. - 200. výročie úmrtia

30. 10. 1943 † Milan Thomka Mitrovský, Martin (*1. 7. 1875 Martin), maliar, prozaik, publicista. Pôsobil vo Viedni a v Martine. Písal glosy, úvahy prózy. Vytvoril množstvo portrétov slovenských umelcov a dejateľov, zátišia a kópie diel klasických maliarov. - 75. výročie úmrtia

31. 10. 1928 * Mgr. art. Juraj Kubánka, Turo tri dvory/Turie, choreograf, režisér, tanečník, profilujúca osobnosť SĽUK-u. Počas štúdia na LF UK založil a viedol skupinu Odzemkári, ktorá sa spojila so súborom Živena a z nich vznikla Lúčnica. Jeho celoživotné profesionálne pôsobenie je späté so SĽUK-om, kde pôsobil ako choreograf a tanečník, vedúci tanca, umelecký vedúci, vedúci odd. dramaturgie, réžie a choreografie. Pre SĽUK vytvoril množstvo tanečných kompozícií i programové celky. Pôsobil aj ako choreograf v Štátnom súbore pre srbskú ľudovú kultúru v nemeckom Bautzene. Spolupracoval s Lúčnicou, Poddukelským umeleckým ľudovým súborom a s Čs. štátnym súborom piesní a tancov v Prahe, s poľským štátnym súborom Śląsk, s nemeckými súbormi. Bol tiež choreografom a spoluautorom v SND a vo filme, televítii, pre Divadlo Romathan v Košiciach, Divadlo bratov Mrštíkovcov v Brne, ale aj prvý program Laterny magiky. Je autorom okolo 250 tanečných diel. Príležitostne hral vo filme. V 1966 mu udelili titul zaslúžilý umelec spolu s Hedou Melicherovou ako prvým v oblasti scénického ľudového tanca, je nositeľom Medaily D. G. Licharda, Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, Ceny Andreja Kmeťa za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. - 90. výročie narodenia

31. 10. 1948 * prof. PhDr. Anna Valcerová-Bacigálová, CSc., Bratislava, poetka, prekladateľka, teoretička prekladu, literárna vedkyňa a kritička, univerzitná profesorka. Pedagogicky pôsobila na FF UPJŠ a Prešovskej univerzite. Bola tiež lektorkou slovenského jazyka, literatúry a kultúry na univerzite v Záhrebe. Je autorkou troch básnických, monografií, prekladov. - 70. výročie narodenia

31. 10. 1958 * doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., Podbrezová, dirigent. Pôsobil v Opere SND, operete Národního divadla moravskoslezského v Ostrave, Štátnej opere v Banskej Bystrici, bol riaditeľom Slezského divadla v Opave. Venuje sa aj koncertnému a zborovému dirigovaniu. Bol vedúcim Komorného orchestra slovenských učiteľov, viedol miešaný zbor Cantus. Pedagogicky pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v súčasnosti na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. - 60. výročie narodenia