Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  júl  >>
po ut st št pi so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
JÚL 2018

1. 7. 1918 * prof. PhDr. Mikuláš Pažítka, CSc., Staré Hory († 23. 3. 2004 Bratislava), filológ, prekladateľ, romanista, univerzitný profesor, prvý profesor talianskeho jazyka a literatúry na Slovensku. Patrí k zakladateľom výučby taliančiny na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Preložil do 60 titulov, je autorom početných štúdií o talianskej literatúre, autor a spoluautor vreckových slovníkov. Prednášal vo Florencii, v Bari, Neapole, Turíne, Avignone, Madride, Belehrade. Za svoju celoživotnú získal čestný titul Commendatore, ktorý udeľuje taliansky prezident. - 100. výročie narodenia

1. 7. 1958 † Rudolf Laban, Weybridge (* 15. 12. 1879 Bratislava), tanečník, choreograf, pedagóg a teoretik tanca. Jeden z priekopníkov moderného výrazového tanca, psychológie pohybu a pohybovej terapie. Výrazne ovplyvnil vývoj európskeho tanečného umenia v prvej polovici 20. stor. Venoval sa výskumu pohybu, zaoberal sa estetikou a filozofiou tanca, vzťahom pohybu a priestoru. Pracoval s amatérmi, vytváral choreografie pre veľký počet účinkujúcich (tzv. pohybové zbory. Do 1930 otvoril 25 škôl a zborov pre deti i dospelých v Nemecku aj iných štátoch Európy. V 1936 ho Goebbels poveril vytvorením choreografie pre 1 000 tanečníkov pre otvárací ceremoniál olympijských hier v Berlíne, no po generálnej skúške produkciu zakázal. Pred zatknutím sa mu podarilo ujsť do Paríža a potom do Anglicka (1938). Výučbe a štúdiu pohybu sa venoval až do konca života. K jeho odkazu sa hlásia viaceré tanečné školy v Európe. V 2008 vznikol Labanov Ateliér Bratislava. - 60. výročie narodenia

2. 7. 1928 * PhDr. Ester Plicková, CSc., Bratislava († 1. 12. 2011 Bratislava), etnografka a umelecká fotografka. Zaoberala sa ľudovým hrnčiarstvom, problematikou ľudového výtvarného prejavu s dôrazom na baníctvo. Ľudové výtvarné umenie sprístupňovala na výstavách, písala knihy, publikovala vedecké štúdie a odborné články. Venovala sa aj výtvarnej fotografii, vystavovala samostatne i na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.. Spolupracovala s ÚĽUV-om. - 90. výročie narodenia

3. 7. 1928 * PhDr. Cyril Kraus, DrSc., Tisovec († 11. 8. 2012 Bratislava), literárny historik a editor. Pracoval ako vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, prednášal na Karlovej univerzite v Prahe, Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte v Nitre a na Trnavskej univerzite. Publikovať začínal ako literárny kritik, neskôr sa venoval predovšetkým literárnej histórii, hlavne výskumu slovenskej literatúry obdobia klasicizmu a romantizmu. Výsledky svojho bádania popularizoval najmä v spolupráci s rozhlasom a televíziou. - 90. výročie narodenia

5. 7. 1958 * PhDr. Svetlana Chomová, PhD., Prešov, kultúrno-osvetová pracovníčka, manažérka vzdelávacích projektov. Tridsaťpäť rokov pracuje v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Bola autorkou a manažérkou vzdelávacích projektov NOC, iniciovala zriadenie Centra dištančného vzdelávania NOC, je spoluautorkou učebníc dištančného vzdelávania. Dlhodobo sa venuje problematike ďalšieho vzdelávania, predovšetkým občianskemu vzdelávaniu a profesijnému vzdelávaniu kultúrnych a osvetových pracovníkov, manažérov miestnej a regionálnej kultúry. Uskutočňuje prednáškovú a lektorskú činnosť v spolupráci s akademickými inštitúciami a treťosektorovými organizáciami. Je zostavovateľkou a spoluautorkou zborníkov vydávaných NOC. Zastupuje NOC v Asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých, Asociácii kultúrno-osvetových inštitúcií, v rezortných a iných komisiách. - 60. výročie narodenia

6. 7. 1928 * Anton Čutek, Klubina († 16. 12. 2002 Bratislava), sochár, zakladajúci člen Skupiny M. Galandu. Patril medzi významných slovenských sochárov druhej polovice 20. stor. Venoval sa monumentálnej a komornej sochárskej tvorbe. Pre jeho tvorbu sú typické najmä figurálne motívy a variácie tém ľudskej postavy. Jeho diela sú vo viacerých slovenských galériách vrátane SNG. - 90. výročie narodenia

6. 7. 1928 † Ľudovít Miloš Mičátek, Viedeň (* 25. 8. 1874 Kysáč, Srbsko), advokát, redaktor, vydavateľ, publicista. Organizátor politického, kultúrneho a hospodárskeho života dolnozemských Slovákov. Presadil uvedenie slovenčiny do tamojších slovenských stredných škôl. Bol spoluzakladateľom, zodpovedným redaktorom vydavateľom časopisu Dolnozemský Slovák. - 90. výročie narodenia

6. 7. 1928 † Zdeněk Novák, Martin-Vrútky (* 18. 1. 1897 Vyškov, Česko), divadelný ochotník, organizátor a teoretik ochotníckeho divadla, publicista. Od 1918 žil na Slovensku vo Vrútkach, kde popri práci úradníka pôsobil v ochotnícko-vzdelávacom spolku Kollár a režíroval väčšinu jeho inscenácií. Od 1924 bol prvým tajomníkom Ústredia slovenských ochotníckych divadiel v Martine, kde organizoval školenia a výročné zjazdy ochotníkov, redigoval Slovenského ochotníka, v 1928 jeho pokračovanie Naše divadlo (prvé tri čísla). Pre potreby ochotníkov prekladal divadelné hry, písal odborné príručky aj inštruktívne články a úvahy o divadle, z francúzštiny, nemčiny a ruštiny prekladal príspevky o réžii, napísal jednoaktovku, robil tiež návrhy scén a rekvizít. - 90. výročie úmrtia

6. 7. 1928 * Viliam Polónyi, Krupina († 12. 11. 2012 Bratislava), herec. Bol členom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Novej scény a riaditeľom Divadla Andreja Bagara v Nitre. Účinkoval vo viacerých filmoch a v televízii. - 90. výročie narodenia

7. 7. 1948 * prof. Peter Roller, Bratislava, sochár, vysokoškolský profesor. Pedagogicky pôsobí na VŠVU v Bratislave. Venuje sa monumentálnej i komornej plastike, kresbe a grafike. Ťažiskom jeho tvorby je práca s kameňom. Kamene dotvára znakmi a rozmiestňuje ich sám alebo jeho priatelia po celom svete. Zúčastnil sa na viac ako 40 medzinárodných sochárskych sympóziách. Komornou tvorbou a kresbami je zastúpený v zbierkach galérií a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. - 70. výročie narodenia

8. 7. 1998 † Miloslav Kořínek, Bratislava (*29. 1. 1925 Brno), hudobný skladateľ a pedagóg. Komponoval inštruktívne skladby, komornú hudbu, skladby kantátového, koncertantného typu, napísal detskú operu. - 20. výročie úmrtia

10. 7. 1948 * Svetozár Mydlo, Ružomberok († 29. 11. 2014 Bernolákovo), ilustrátor, maliar, grafik a karikaturista. Popredný tvorca detskej knihy a ilustrácie na Slovensku. Bol dlhoročným výtvarným redaktorom vydavateľstva Mladé letá, spolupracoval aj s detským časopisom Slniečko a s ďalšími vydavateľstvami. Spolupracoval aj s Radošinským naivným divadlom. Získal Cenu Ľudovíta Fullu, v 2000 bol zapísaný na čestnú listinu IBBY. - 70. výročie narodenia

13. 7. 1958 * doc. Ľubica Rybárska, ArtD., Martin, operná speváčka, sopranistka. Bola sólistkou Opery SND, jej medzinárodná kariéra sa začala v 1988, keď sa stala víťazkou prestížnej svetovej opernej súťaže Luciana Pavarottiho vo Philadelphii (USA). Hosťovala v operných domoch po celom svete a na zahraničných festivaloch. Vystupuje aj ako koncertná speváčka. Pedagogicky pôsobí na VŠMU. - 60. výročie narodenia

13. 7. 2008 † Slavo Drozd, Bratislava (* 21. 3. 1931 Vrútky), herec. Bol členom Divadla SNP v Martine a Novej scény. Menšie postavy vytvoril vo filmoch i v televízii. - 10. výročie úmrtia

14. 7. 1943 * Milan Markovič, Bratislava, herec, moderátor, skladateľ, scenárista, kabaretiér, humorista, pôvodným povolaním učiteľ. Bol redaktorom Učiteľských novín, Čs. rozhlasu v Bratislave, členom Radošinského naivného divadla. Autor a spoluautor rozhlasových relácií a programov. Veľkej obľúbenosti sa tešila jeho televízna talk show Večer Milana Markoviča. Získal ocenenia rezortu školstva a ocenenia za tvorivú prácu. - 75. výročie narodenia

14. 7. 1988 † Miloš Urbásek, Drábsko (* 28. 7. 1932 Ostrava-Zábřeh), výtvarník, patrí k najvýznamnejším osobnostiam súčasného slovenského výtvarného umenia. V druhej polovici 60. rokov ako prvý na Slovensku pracoval s písmenom, resp. číslicou, chápanými ako samostatné grafické znaky. - 30. výročie úmrtia

16. 7. 1943 * prof. Martin Huba, Bratislava, herec, režisér, vysokoškolský profesor. Patrí medzi významné osobnosti nášho divadla. Začínal v Štátnom divadle v Košiciach, odkiaľ prešiel do bratislavského Divadla poézie, bol členom Divadla na korze, z toho dve sezóny aj umelecký šéf činohry; Činohry Novej scény a Činohry SND - bol aj jej riaditeľom. Stvárnil niekoľko výrazných filmových rolí - predovšetkým vo filmoch českých režisérov. Účinkoval v TV filmoch, seriáloch a najmä prepisoch klasických literárnych diel. Okrem hrania aj režíruje, najviac v Prahe. Pedagogicky pôsobí na VŠMU. Získal mnoho ocenení: Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy, Dosky, Cena Alfréda Radoka, 2002, Medaila za zásluhy I. stupňa ČR. - 75. výročie narodenia

17. 7. 1943 * doc. PaedDr. Peter Andruška, CSc., Trnovec nad Váhom, spisovateľ, literárny vedec, editor, redaktor, vysokoškolský pedagóg. Pedagogicky pôsobí na FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa podieľal na založení Katedry kulturológie, bol tiež riaditeľom Ústavu národných a národnostných kultúr, v súčasnosti pôsobí na Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr. Autor básnických zbierok, kníh poviedok a úvah. Ako literárny vedec sa venoval hlavne výskumu tvorby autorov národnostných menšín doma i Slovákov na Dolnej zemi. - 75. výročie narodenia

18. 7. 1978 † prof. RNDr. PhDr. Igor Hrušovský, DrSc., Bratislava (* 14. 4. 1907 Bánovce nad Bebravou), filozof, univerzitný profesor, akademik SAV a ČSAV. Zakladateľská osobnosť modernej slovenskej filozofie. Viedol Katedru dejín filozofie a logiky FF UK, bol riaditeľom Filozofického ústavu SAVU a externým riaditeľom Filozofického ústavu SAV, napokon pracoval v Ústave filozofie a sociológie SAV. Podieľal na založení (1937), bol predsedom a vedúcou osobnosťou Vedeckej syntézy, prvého medziodborového združenia na Slovensku. Venoval sa metodológii, ontológii, dejinám filozofie aj problematike kultúry a umenia. Autor významných prác, početných odborných štúdií a článkov, publikovaných v zborníkoch a časopisoch. Dr. h. c. univerzity M. Luthera v Halle-Wittenbergu (1959). - 40. výročie úmrtia

18. 7. 1978 † Ružena Porubská, Bratislava (* 25. 1. 1908 Dolná Súča), herečka. Bola členkou Činohry SND v Bratislave a členkou českej činohry SND. Hrala aj vo filme. - 40. výročie úmrtia

19. 7. 1918 * prof. PhDr. Tomáš Pardel, DrSc., Čimhová († 12. 10. 1998 Bratislava), psychológ, univerzitný profesor. Bol zakladateľom a riaditeľom Ústavu pre sociálny výskum mládeže, pracoval vo Výskumnom ústave pedagogickom. Pedagogicky pôsobil na Vysokej škole pedagogickej a na FF UK v Bratislave, kde bol prvým vedúcim samostatnej Katedry psychológie, bol riaditeľom Psychologického ústavu FF UK. Autor vysokoškolských učebníc psychológie a monografií. - 100. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia

19. 7. 1943 * Ľubomír Gregor, Žilina († 17. 11. 2016 Bratislava), herec, režisér. Pôsobil v divadlách v Žiline a Nitre, hral v bratislavskom Divadle na korze, na Novej scéne. Bol spoluzakladateľom a riaditeľom Divadla Korzo '90 (dnes Divadlo Astorka) a spoluzakladateľom televízie Markíza. Hral v mnohých televíznych filmoch, seriáloch, inscenáciách a v celovečerných snímkach. Venoval sa aj dabingu. - 75. výročie narodenia

20. 7. 1918 * PhDr. Mária Kosová-Kolečányiová, CSc., Ružomberok († 6. 5. 1985 Bratislava), folkloristka, jedna zo zakladateľských osobností folkloristiky na Slovensku, pamiatkarka. Pracovala v Národopisnom ústave SAVU, resp. SAV a v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Ako folkloristka sa venovala výskumu ústnej ľudovej slovesnosti a ľudovej prózy. Autorka publikácie a početných článkov a štúdií v odborných časopisoch. Prekladala z nemčiny a francúzštiny. - 100. výročie narodenia

21. 7. 1943 * PhDr. Ján Jankovič, DrSc., Považská Bystrica, literárny historik, prekladateľ, kroatista, vydavateľ, publicista. Je vedeckým pracovníkom Ústavu svetovej literatúry SAV. Špecializoval sa na dejiny umeleckého prekladu, na teoretické a metodologické otázky prekladu, venuje sa výskumu slovensko-chorvátskych kultúrnych a literárnych vzťahov. Napísal množstvo článkov a recenzií, niekoľko televíznych a rozhlasových scenárov. Prekladá z chorvátčiny, srbčiny, slovinčiny a macedónčiny. Je nositeľom významných domácich i chorvátskych ocenení: Cena Jána Hollého, Rad Danice chorvátskej, Cena srbského PEN klubu pre najlepšieho zahraničného prekladateľa a i. - 75. výročie narodenia

22. 7. 1978 † Ing. arch. František Florians, Bratislava /* 19. 6. 1894 Zavar), architekt. V medzivojnovom období sa podieľal na realizácii viacerých významných diel (Domov slobodných žien v Bratislave, stará budova Farmaceutickej fakulty UK, školy, kostoly, nájomné obytné domy). - 40. výročie úmrtia

22. 7. 1993 † Pavel Koyš, Bratislava (* 8. 1. 1932 Ladce), básnik, komunistický politický a kultúrny činiteľ. Bol pracovníkom Slovenského ústredného výboru Čs. zväzu mládeže, redaktorom denníka Smena, šéfredaktorom časopisu Mladá tvorba a vydavateľstva Smena, tlačovým tajomníkom úradu SNR, ústredným riaditeľom Slovenského filmu, poslancom čs. Federálneho zhromaždenia a posledným komunistickým ministrom kultúry. Autor socialisticky angažovanej poézie i zbierok intímnej lyriky. - 25. výročie úmrtia

24. 7. 1948 † Sidónia Sakalová, pseud. Bagatella, Teta Sydka, Bytča (* 1. 7. 1876 Bytča), spisovateľka pre deti. Autorka zbierok veršov pre deti, textov k prebratým ilustráciám nemeckých leporel, prozaických knižiek. V medzivojnovom období patrila k najproduktívnejším a najčítanejším autorom pre deti. Prekladala z češtiny a maďarčiny. - 70. výročie úmrtia

25. 7. 1948 * PhDr. Milan Richter, Bratislava, básnik, dramatik, prekladateľ, vydavateľ. Pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, v Nakladateľstve Pravda, časopise Dotyky a Revue svetovej literatúry, bol chargé d'affaires Veľvyslanectva SR v Nórsku, akreditovaný aj pre Island, pracoval v Literárnom informačnom centre, v súčasnosti sa venuje výlučne vydávaniu kníh. Je autorom 9 zbierok poézie, 3 divadelných hier. Patrí medzi našich najvýznamnejších prekladateľov, preložil 61 kníh a 16 divadelných hier z rôznych jazykov. Bol viceprezidentom World Academy of Arts and Culture. Získal množstvo ocenení: prémie Literárneho fondu, Cena Jána Hollého, Prémia ministra školstva a umenia Rakúska, Prekladateľská cena Švédskej akadémie za rok 1999, Nórsky kráľovský rad za zásluhy - rytier 1. triedy a i.. Je stálym členom Európskej akadémie poézie. - 70. výročie narodenia

26. 7. 2008 † Rudolf Skukálek, Falkenberg, Nemecko (* 20. 8. 1931 Trnava), básnik, dramatik, textár, prekladateľ, redaktor. Pracoval ako redaktor vydavateľstva Pravda, časopisov Svet socializmu, Slovenské pohľady, Mladá tvorba, bol dramaturgom v redakcii zábavnej hudby Čs. rozhlasu v Bratislave. Koncom roka 1968 emigroval. Autor dvoch básnických zbierok, troch hier, spolupracoval na textoch k predstaveniam bratislavskej Tatra revue, autor textov piesní populárnej hudby. - 10. výročie úmrtia

27. 7. 2008 † Dušan Nebyla, Trnava (* 11. 2. 1946 Pezinok), tanečník, choreograf, tanečný pedagóg. Bol členom a sólistom Baletu SND v Bratislave. Účinkoval na zahraničných divadelných scénach, v Trnave založil štúdio baletu, ktoré sa transformovalo na súkromnú ZUŠ. - 10. výročie úmrtia

28. 7. 1978 † doc. Ing. arch. dr. tech. Václav Mencl, Sušice (* 16. 1. 1905 Plzeň), český historik umenia, pamiatkar, vysokoškolský pedagóg. V 30. rokoch spolu s manželkou Dobroslavou pôsobil na Slovensku, ich dielo má priekopnícky význam v oblasti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Zaslúžil sa o realizáciu prvých pamiatkových obnov a opráv románskych a gotických kostolov na Slovensku. Autor základných diel z dejín stredovekej architektúry a stredovekých miest na Slovensku. Pamiatkový úrad SR udelil manželom Menclovcom in memoriam Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo. - 40. výročie úmrtia

29. 7. 1793 * Ján Kollár, Mošovce († 24. 1. 1852 Viedeň), básnik, filológ, archeológ, zberateľ ľudovej slovesnosti, ideológ slovanskej vzájomnosti, ev. farár. Pôsobil ako kazateľ a farár slovenskej ev. cirkvi v Pešti, kde sa usiloval o zriadenie samostatnej slovenskej cirkvi, a bol profesorom slovanskej archeológie na univerzite vo Viedni. Je predstaviteľom preromantickej poézie. Formuloval ideový program národnoobrodenského hnutia. Bol stúpencom česko-slovenskej kmeňovej i jazykovej jednoty. Písal v češtine, ale snažil sa v nej uplatniť slovenské prvky, čo malo byť výrazom národnej jednoty Čechov a Slovákov a ich literatúr. Jeho tvorba mala vplyv na štúrovcov a bol pre nich autoritou, ale rozišiel sa s nimi v otázke spisovného jazyka, odmietol uzákonenie štúrovskej slovenčiny a vystúpil proti nej. Bol zberateľom a vydavateľom slovenských ľudových piesní, autorom viacerých teoretických prác i náboženskej literatúry. Pre slovenské školy zostavil čítanku a napísal aj 2 cestopisy. Bol vyznamenaný o. i. diplomom dr. h. c. filozofickej fakulty univerzity v Prahe a rytierskym krížom radu Františka Jozefa. - 225. výročie narodenia

30. 7. 1958 † Alexander Albrecht, Bratislava (* 12. 8. 1885 Arad, Rumunsko), hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg, organizátor hudobného života v Bratislave. Bol organistom v bratislavskom Dóme sv. Martina a tiež dirigentom a riaditeľom tamojšieho hudobného spolku, učil na hudobnej škole. Ťažiskom jeho tvorby je komorná hudba, komponoval aj piesne a orchestrálne skladby. - 60. výročie úmrtia

31. 7. 1948 * prof. Mgr. art. Ján Zavarský, Banská Bystrica, scénograf, grafik, vysokoškolský profesor. Pôsobil v Krajovom divadle v Nitre, Štátnom bábkovom divadle v Bratislave, v trnavskom Divadle Jána Palárika. Je tiež výskumným pracovníkom Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, vyučoval na VŠMU, pedagogicky pôsobí na JAMU v Brne. Doteraz vytvoril asi 320 scénografií. Spolupracoval aj s amatérskym divadlom ako lektor seminárov a tvorivých dielní a člen porôt na súťažiach. Venuje sa aj grafickému dizajnu, voľnej tvorbe a architektúre. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia. - 70. výročie narodenia

31. 7. 1968 † Wiliam Bukový, vl. menom Viliam Brühl, Praha (* 18. 1. 1932 Lučenec), hudobný skladateľ. Skladal šansóny a tanečné piesne, filmovú hudbu a baletnú hudbu. Na MFF v San Franciscu 1963 získal Cenu D. Milhauda. - 50. výročie úmrtia