Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  február  >>
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
FEBRUÁR 2018

2. 2. 1568 * Peter Révai (Révay, Réva), Sklabiňa († 4. 6. 1622 Trenčín), historik, krajinský hodnostár. Študoval na univerzite v Štrasburgu, kde sa stal magistrom filozofie. Bol dedičným županom Turčianskej stolice, strážcom uhorskej koruny, kráľovským radcom a sudcom kráľovskej tabule, kráľovským dvormajstrom. Bol uznávanou politickou osobnosťou svojej doby, popredným predstaviteľom evanjelickej šľachty, podporoval náboženskú slobodu v Uhorsku. Napísal rozpravu o uhorskej korune a prácu o uhorských dejinách, v ktorej objasňoval starobylosť Slovanov a ich autochtónnosť v Panónii. Na základe nej vznikali neskôr národné obrany a národnoobrodenské koncepcie slovenských dejín. Úradnú korešpondenciu svojich panstiev viedol v slovenčine. - 450. výročie narodenia

2. 2. 1988 † Zita Strnadová-Paráková, Žiar nad Hronom (* 12. 3. 1915 Čachtice), klaviristka, hudobná pedagogička. Dlhé roky bola riaditeľkou ľudovej školy umenia v Žiari nad Hronom (dnes nesie jej meno), kde organizovala výchovné koncerty. Ako klaviristka sa venovala interpretácii klavírnych diel Jána Cikkera a Eugena Suchoňa (v 1957 uviedla so Slovenskou filharmóniou prvý celovečerný koncert z jeho tvorby). Nahrávala pre rozhlas v Bratislave, Budapešti aj v Prahe. - 30. výročie úmrtia

3. 2. 1818 * Bohuslav Nosák, pseud. Nezabudov, Tisovec († 5. 4. 1877 Sabinov), spisovateľ, prekladateľ. Predstaviteľ romantizmu, príslušník štúrovskej generácie, patril medzi najvzdelanejšie (ovládal slovanské jazyky, klasické jazyky, angličtinu, francúzštinu a nemčinu) a najaktívnejšie osobnosti národného života. Bol redaktorom Slovenských národných novín a Orla tatranského. Patril k účastníkom a organizátorom slovenského povstania 1848-49, bol druhým tajomníkom SNR. Písal oslavné ódy, vlastenecké lyrické básne, balady, historické veršované povesti, cetopisy. Spravodajstvom zo slovenského národného života prispieval do českých časopisov Květy a Česká včela a do srbskej Danice ilirskej. Prekladal svetovú literatúru. - 200. výročie narodenia

4. 2. 1918 * Anton Gymerský, Žilina († 10. 5. 1990 Košice), herec. Bol členom Divadla SNP v Martine a Činohry Štátneho divadla v Košiciach, kde bol aj umeleckým šéfom. V divadle hrával charakterové úlohy a menšie postavy a žánrové figúrky vo filmoch a televíznych filmoch. - 100. výročie narodenia

4. 2. 1968 † prof. Ján Mudroch, Bratislava (* 28. 3. 1909 Senica-Sotina), maliar, výtvarný pedagóg, organizátor výtvarného života. Vedúca postava bratislavskej vetvy Generácie 1909, "kolorista slovenskej maliarskej moderny". Vyučoval na Škole umeleckých remesiel a SVŠT v Bratislave, odkiaľ ho však počas vojnového slovenského štátu pre jeho protirežimové a protivojnové názory vylúčili. O vojne sa zaslúžil sa o založenie VŠVU v Bratislave a bol jej prvým rektorom. V rokoch 2. svetovej vojny bol vedúcou osobnosťou bratislavskej avantgardy, spolupracoval pri vydávaní nadrealistických zborníkov. Spájal klasickú tradíciu (Rembrandt, Goya) s francúzskou modernou (Cézanne). Jeho hlavné diela sú v SNG v Bratislave a Galérii mesta Bratislavy a v Národnej galérii v Prahe. Zaslúžil sa o obnovenie Umeleckej besedy v Bratislave i o založenie Slovenskej národnej galérie. - 50. výročie úmrtia

5. 2. 1978 † Julie Horová-Kováčiková, Praha (* 28. 1. 1906 Bolešiny-Činoves), česká keramikárka, výtvarná pedagogička, pôsobila aj na Slovensku, spoluzakladateľka modernej slovenskej keramiky. Bola profesorkou keramiky a modelovania na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, súčasne pôsobila ako návrhárka pre keramickú dielňu v Modre. Bola členkou Predsedníctva ÚĽUV-u a ovplyvnila viaceré hrnčiarske dielne a majstrov na východnom a strednom Slovensku, organizovala odborný kurz pre pozdišovských hrnčiarov a zaslúžila sa o založenie Hrnčiarskeho družstva v Pozdišovciach (1947, prvé svojho druhu na Slovensku). - 40. výročie úmrtia

6. 2. 1918 * Imrich Jenča, Spišské Vlachy († 3. 8. 1980 Bratislava), rozhlasový pracovník, hlásateľ, redaktor a režisér. V rozhlase pôsobil vyše 40 rokov. Popredný reportér, interpret publicistických a umeleckoslovesných relácií, ale aj sprievodných textov filmových týždenníkov. Získal ceny za réžiu rozhlasových hier na festivaloch pôvodnej slovenskej rozhlasovej tvorby. - 100. výročie narodenia

6. 2. 1948 * Mgr. art. Pavel Bútor, Rimavská Sobota († 5. 7. 2013 Bratislava), folklorista, tanečník, choreograf, kultúrno-osvetový pracovník. Patril medzi významné osobnosti folklórneho hnutia na Slovensku. Absolvoval štúdium na VŠMU v Bratislave. Bol tanečníkom v súboroch Kokavan, Čierťazeň, PUĽS, Jánošík, tanečníkom a sólistom Lúčnice. Pracoval ako metodik pre ľudový tanec, pôsobil ako tanečný pedagóg FS Partizán, bol umeleckým vedúcim a choreografom súboru Dimitrovec, ktorý sa v 1991 premenoval na Lipu. Chvíľu pôsobil ako riaditeľ SĽUK-u, v rokoch 2001 - 13 pracoval v Národnom osvetovom centre ako odborný pracovník pre folklórne súbory a scénický folklorizmus. Počas svojej choreografickej praxe vytvoril vyše 60 choreografií. Prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Nitre na Katedre folkloristiky a regionalistiky. Pôsobil ako lektor pre folklór, inštruktor, člen poradných zborov pre ľudový tanec, člen porôt, člen programových komisií folklórnych festivalov (Detva, Myjava), režisér mnohých programov na folklórnych festivaloch a slávnostiach vo Východnej, Myjave a v Detve a na celoštátnych prehliadkach. Dlhoročná bola jeho priama spolupráca a činnosť v rámci Folklórneho festivalu Východná. Spolupracoval aj na príprave festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V 2006 s prof. O. Elschekom uviedli pri zapísaní fujary do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCA program v Paríži.- 70. výročie narodenia

6. 2. 1993 † Jana Melišková-Kay, Bratislava (* 7. 1. 1942 Bratislava), maliarka, ilustrátorka. Pôsobila v ĽŠU v Bratislave, ako lektorka v osvetových zariadeniach. Dominantne sa venovala komornej maliarskej tvorbe, tiež ilustrácii a realizovala aj monumentálne diela v architektúre. Vystavovala na kolektívnych výstavách aj samostatne. - 25. výročie úmrtia

7. 2. 1923 * PhDr. Marián Váross, DrSc., Martin († 21. 11. 1988, Bratislava), teoretik a historik umenia, estetik, axiológ. Významne obohatil postštrukturalistické bádanie na Slovensku. Bol komisárom reprezentatívnych domácich a zahraničných výstav, bol členom Medzinárodného združenia kritikov (AICA) a členom Európskej kultúrnej spoločnosti (SEC). Pracoval v Štátnom psychotechnickom ústave v Bratislave, v Psychologickom a sociologickom ústave SAV, založil Kabinet pre teóriu a dejiny umenia - neskôr Ústav teórie a dejín umenia SAV, ktorého bol aj riaditeľom, až kým ho v 1970 zbavili funkcie a nesmel publikovať. Musel odísť aj z Katedry vedy o výtvarnom umení FF Univerzity Komenského. Je autorom prác z oblasti axiológie a všeobecnej estetiky, teórie a dejín výtvarného umenia. Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia a Fond výtvarných umení udeľujú Cenu Mariána Várossa. - 95. výročie narodenia, 30. výročie úmrtia

pred 8. 2. 1693 † Štefan Pilárik, Neusalza, Nemecko (* 1615 Očová), barokový básnik, autor autobiografických próz, ev. farár a kazateľ. Pri nájazde Turkov padol do ich zajatia. V čase náboženského prenasledovania ušiel do Nemecka, kde pôsobil ako kazateľ a farár v exulantskom mestečku Neusalz. Prekladal nemeckú protestantskú literatúru, zostavil knihu modlitieb a spevník. Ťažiskom jeho diela sú autobiografické diela. Epicko-reflexívna báseň napísaná v slovakizovanej češtine Sors Pilarikiana - Los Pilárika Štěpána s protitureckou tematikou je jedinou zachovanou skladbou tohto druhu v našej literatúre. - 325. výročie narodenia

8. 2. 1928 * Mária Mázorová, Praha († 13. 2. 2016 Zvolen), tanečnica, choreografka, tanečná pedagogička, folkloristka. Tancovala Československom štátnom súbore piesní a tancov v Prahe. Viedla folklórny súbor Máj v Liptovskom Mikuláši, vo Zvolene založila folklórny súbor Marína a detský folklórny súbor Zornička, ktorý. Pre tieto súbory vytvorila desiatky choreografií. Ako pedagogička ĽŠU vo Zvolene ako prvá zaviedla výučbu ľudových tancov a jej osnovy sa používali celoštátne. Bola spoluzakladateľkou a prezidentkou Medzinárodného detského folklórneho festivalu vo Zvolene. - 90. výročie narodenia

9. 2. 1938 * Vojtech Schrenkel, Rimavská Sobota († 30. 12. 1986 Bratislava), operný spevák, tenorista. Bol sólistom Opery Štátneho divadla v Košiciach a Opery SND v Bratislave, pôsobil aj v Kleisttheatri vo Frankfurte nad Odrou. - 80. výročie narodenia

10. 2. 1943 * Ladislav Kraus, Bratislava, televízny a filmový kameraman, vysokoškolský pedagóg. Významne ovplyvnil našu televíznu tvorbu, neskôr nakrúcal aj celovečerné filmy. V Čs. televízii b Bratislave nakrúcal športové prenosy, folklórne a džezové programy, opery, populárnu hudbu, zábavné programy, Silvestre, predovšetkým však 450 inscenácií, 30 TV videofilmov, TV seriály potom aj celovečerné filmy. Pedagogicky pôsobil na Vysokej škole filmovej v Zlíne a na VŠMU v Bratislave. - 75. výročie narodenia

10. 2. 1998 † Fedor Cádra, Nové Mesto nad Váhom (* 18. 4. 1926 Nové Mesto nad Váhom), prozaik, básnik, redaktor, publicista. Pôsobil v Bratislave ako redaktor vo vydavateľstve Pravda, časopisoch Život a Svet socializmu, bol zahraničnopolitickým komentátorom Čs. rozhlasu, odkiaľ ho pre politické postoje prepustili. Mal zákaz publikovať v akomkoľvek médiu. Vydal jednu básnickú zbierku, viac písal prózu. - 20. výročie úmrtia

11. 2. 1928 * Alica Pastorová-Flachová, Český Těšín († 24. 2. 2006 Bratislava), baletka, dramaturgička, pedagogička. Pôsobila 50 rokov v Balete SND v Bratislave. Vyučovala na výberovej baletnej škole pri SND, VŠMU, Hudobnej a tanečnej škole v Bratislave; ako pedagogička pôsobila aj v oblasti športovej gymnastiky. Odborne spolupracovala s Čs. televíziou, publikovala v odborných časopisoch, prekladala zahraničnú odbornú literatúru. V 1941 ju ako 13-ročnú deportovali do terezínskeho ghetta, v 1944 ju odvliekli do Osvienčimu, absolvovala pochod smrti, až skončila v koncentračnom tábore Bergen-Belsen, všade svojimi tanečnými vystúpeniami dodávala spoluväzňom nádej, odvahu a silu prežiť. - 90. výročie narodenia

13. 2. 1743 * Pavel Šramko (Schramko), Revúca († 25. 2. 1831 Klenovec), veršovník, jazykovedec, evanjelický kňaz. Skladal príležitostné verše. Jeho intímna básnická skladba Života i smrti požehnaná památka..., ktorú napísal po manželkinej smrti, pre úprimné vyznanie ľúbostných citov a eroticky podfarbený opis jej krásy vyvolala pobúrenie niektorých ev. kňazov a polemiku vo veršoch medzi ortodoxnejšími kňazmi a anonymnými obrancami autora. Venoval sa aj jazykovede. - 275. výročie narodenia

13. 2. 1843 † Jozef Petrovič, Turá Lúka (* 12. 2. 1813 Dolná Krupá), básnik, katolícky kňaz, príslušník mladobernolákovského hnutia. Inicioval vydávanie súborného diela Jána Hollého a napísal jeho životopis. Napísal aj dve ódy na Jána Hollého a do nemčiny prózou preložil Hollého ódu na Gutenberga. - 175. výročie narodenia

14. 2. 1948 * Judita Ďurdiaková, Horná Štubňa († 5. 2. 1992 Bratislava), herečka. Bola členkou Činohry SND v Bratislave. V divadle i v televíznych filmoch hrávala menšie úlohy. - 70. výročie

14. 2. 1978 † PhDr. Mária Jeršová-Opočenská, Praha (* 11. 7. 1899 Praha), česká historička a archivárka, pôsobila aj na Slovensku - v archíve Slovenského národného múzea v Martine, kde vybudovala moderný a rozsiahly archív. ). Počas 2. svetovej vojny bola v odboji, účastníčka SNP, po jeho ústupe do hôr žila v ilegalite. V 1944 tesne pred obsadením mesta Nemcami previezla najvzácnejšie fondy archívu do Banskej Bystrice a tak ich zachránila pred zničením, po vojne zachraňovala archívy skonfiškovaných veľkostatkov a pomáhala pri repatriácii za vojny odvlečených archívov. Spracovala prvú archívna príručka na Slovensku. - 40. výročie úmrtia

19. 2. 1918 * PhDr. František Kalesný, CSc., Stará Halič († 10. 4. 2007 Bratislava), etnograf, múzejník. Zaoberal sa ľudovou umeleckou výrobou, ľudovými remeslami, výtvarným prejavom a vinohradníctvom. Je autorom mnohých monografií, katalógov k výstavám spoluautorom príručiek a sprievodcov po bratislavských múzeách. Venoval sa aj vlastivednému a historickému výskumu a popularizácii etnografie, múzejníctva a histórie. Publikoval etnografické a muzeologické štúdie v odbornej tlači. - 100. výročie narodenia

19. 2. 1958 * Peter Pollág, Levoča, výtvarník. Študoval maľbu na VŠVU v Bratislave, absolvoval študijné pobyty v Perugii, Prahe, Paríži a Madride. Venuje sa predovšetkým maľbe, ale aj kresbe, ilustrácii, grafike, sklenenej aj kamennej mozaike i monumentálnym sochárskym realizáciám. Vystavuje samostatne i na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, jeho diela sú vo verejných i súkromných zbierkach na štyroch kontinentoch. Je držiteľom viacerých domácich i zahraničných ocenení (Grand Prix Corida Piedestre Internationale, Paríž). - 60. výročie narodenia

20. 2. 2008 † Ondrej Štefanko, Nadlak, Rumunsko (* 18. 3. 1949 Timişoara, Rumunsko), básnik, prozaik, prekladateľ, editor, novinár. Významná osobnosť slovenskej literatúry a kultúry v Rumunsku. Vydal 12 básnických zbierok, 2 knihy esejí a asi 10 bibliografií. V 1990 založil prvý nezávislý časopis Slovákov a Čechov v Rumunsku Naše snahy a bol zvolený za predsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, bol šéfredaktorom spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie Dolnozemský Slovák a rumunsko-slovenského štvrťročníka Dvojité zrkadlo - Oglinzi paralele. Dvakrát získal Cena Zväzu rumunských spisovateľov. V 2008 mu prezident SR udelil Rad Bieleho dvojkríža II. triedy in memoriam. - 10. výročie úmrtia

20. 2. 1993 † Janka Guzová-Becková, New York (* 4. 4. 1917 Žakarovce), speváčka a zberateľka ľudových piesní. V 1942 prvý raz verejne vystupovala ako speváčka v živom vysielaní prešovského rozhlasu. V prešovskom a neskôr košickom rozhlase spolupracovala na zvykoslovných a hudobno-slovných reláciách. Od 1949 pôsobila v Čs. rozhlase v Bratislave ako programová referentka odd. ľudovej hudby. Ako speváčka spolupracovala s viacerými orchestrami a ľudovými hudbami. V 50. rokoch mala zákaz spievať. Zozbierala vyše 900 piesní z regiónov Spiš, Šariš a Zemplín a asi 150 piesní vydala v spevníkoch Spevy nášho ľudu a Janka Guzová spieva. V 1969 emigrovala do USA. Na jej počesť sa koná súťaž o Cenu Janky Guzovej. V 1997 vyšli jej spomienky Piesňou otvárala srdcia. - 25. výročie úmrtia

21. 2. 1928 † Florián Červeň, Bratislava (* 3. 2. 1840 Chyžné, Poľsko), geograf a historik, pedagóg. Študoval filológiu a históriu na univerzite vo Viedni (1858 - 61), v 1864 získal profesorský diplom z histórie na univerzite v Pešti. Pôsobil ako profesor na gymnáziách v Banskej Bystrici, Bratislave a v Pešti, kde tiež prednášal svetové dejiny na univerzite a neskôr bol riaditeľom štátneho gymnázia. Zostavil, preložil, zredigoval a vydal učebnice pre gymnáziá, školské atlasy a mapy. Jeden zo zakladajúcich členov Matice slovenskej. V 1909 bol povýšený do zemianskeho stavu. - 90. výročie

21. 2. 1948 * Dušan Kaprálik, Martin, herec. Pôsobil v Krajovom divadle v Nitre a na Novej scéne v Bratislave. Hosťoval v Činohre SND i v bratislavskom Divadle a.ha. Pohostinsky sa venuje aj réžii, spolupracoval s viacerými ochotníckymi a mládežníckymi súbormi aj s Tovarišstvom starých bojových umení, režíroval na Novej scéne v Bratislave. Účinkuje v rozhlase, hrá v celovečerných filmoch, v televíznych filmoch a seriáloch, venuje sa dabingu. Vyučoval herectvo na Konzervatóriu v Bratislave. - 70. výročie narodenia

23. 2. 1938 * Milan Sládek, Streženice, mím, režisér, výtvarník, pedagóg. Zakladal pantomímu na Slovensku a významne prispel k všeobecnej emancipácii pantomímy ako divadelného druhu. V 1968 emigroval, usadil sa v Nemecku, kde v Kolíne nad Rýnom v 1974 založil jedinú stálu pantomimickú scénu západnej Európy Divadlo Kefka. O dva roky neskôr aložil prvý medzinárodný festival pantomimického umenia Gaukler. Po návrate na Slovensko sa pokúsil o vytvorenie európskeho centra pre pohybové divadlo a zorganizoval Medzinárodný festival pantomimického umenia Kaukliar. V 2002 sa vrátil do SRN. Počas svojej kariéry vytvoril cca 50 autorských inscenácií, vystupoval vo vyše 50 krajinách sveta, zúčastnil sa na 65 festivaloch. Za svoju umeleckú tvorbu získal mnoho ocenení (o. i. Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, Kríž za zásluhy SRN). - 80. výročie narodenia

23. 2. 1943 † Jozef Korbačka, Martin (* 28. 12. 1907 Zvolen), dramatik, ochotnícky divadelník. Pracoval ako úradník, no popritom sa venoval ochotníckemu divadlu (spoluzakladateľ, režisér a herec Dramatického združenia Detvan vo Zvolene, herec Slovenského spevokolu v Martine, v ktorom aj režíroval hru Pygmalion). Autor hier pre potreby ochotníkov (jednoaktovky Tri vrecia zemiakov, 1935, Madlena, 1943, dráma Zostaň s nami, Pane..., 1941 - v 1946 ju vysielal Čs. rozhlas, nedokončená hra Stupnica tvrdosti). Články o ochotníckom divadle uverejňoval v časopise Naše divadlo. - 75. výročie

24. 2. 1928 * PhDr. Viliam Turčány, CSc., Suchá nad Parnou, básnik, prekladateľ, literárny vedec. Patrí k našim najčítanejším básnikom. Študoval slovenčinu a francúzštinu na FF Univerzity Komenského v Bratislave, pracoval ako vedecký pracovník v literárnovedných ústavoch SAV v Bratislave, pôsobil lektor slovenskej a českej literatúry na univerzite v Neapole. Je autorom vybrúsenej lyriky a bohatá je jeho prekladová tvorba z talianskej a francúzskej poézie. Venoval sa aj teórii a dejinám prekladu. V literárnovednej práci sa venoval analýze básnickej tvorby Hviezdoslava, Vajanského, Jesenského, Kraska, venoval sa tiež literárnej komparatistike. Za tvorbu získal množstvo ocenení (švajčiarska cena za najlepšiu knihu Il migliori dell'anno, Rad za zásluhy o Taliansku republiku, Pribinov kríž I. triedy, 2001). - 90. výročie narodenia

24. 2. 1943 * Juraj Bindzár, Pezinok, všestranný umelec, režisér a scenárista, dramatik, publicista, pesničkár, básnik, prozaik, ilustrátor. Bol dramaturgom Poetického súboru Novej scény v Bratislave, pôsobil ako režisér dabingu v Čs. televízii v Bratislave. Ako režisér hosťoval v DAB v Nitre i v bábkových divadlách. Je spoluzakladateľom bratislavského divadla LUDUS, pre ktoré písal hry; je tiež autorom rozhlasových hier a adaptácií. Podľa vlastného námetu a scenára nakrútil aj celovečerný film Okresné blues. Ako pesničkár spolupracoval s folkovým združením Slnovrat. Píše poéziu i prózu. - 75. výročie narodenia

25. 2. 1818 † Štefan Leška, Kiskőrös, Maďarsko (* 21. 10. 1757 Vrbovce), spisovateľ, jazykovedec, učiteľ, ev. kňaz. Bol prvým redaktorom Prešpurských novín. Autor príležitostných básní, epigramov, náboženských piesní, ľudovýchovných kníh. Zostavil ev. kancionál. Prekladal prózu i poéziu, hlavne z nemčiny. - 200. výročie narodenia

25. 2. 1978 † Ján Poničan, pseud. Ján Rob Poničan, Bratislava (* 15. 6. 1902 Očová), básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a publicista. Počas štúdií práva v Prahe bol spoluzakladateľom Voľného združenia študentov socialistov zo Slovenska a časopisu DAV (1924). Pôsobil ako advokátsky koncipient, advokát notár, potom pracoval v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry v Bratislave, bol aj jeho riaditeľom. Bol reprezentatívny tvorca proletárskej poézie. Písal aj romány, reportážne črty, beletrizované memoárové knihy a prekladal. - 40. výročie úmrtia

26. 2. 1938 † Ján Zigmundík, Pezinok (* 1. 4. 1846 Vrbové), pedagóg, ľudovýchovný pracovník, publicista. Autor pedagogických prác, ľudovýchovný pracovník, propagátor zdravotníckej osvety. Bol huslistom, organistom, spevákom, dirigoval spevokoly, v Pezinku organizoval ochotnícke divadlo a zaslúžil sa o vznik Mestskej knižnice. - 80. výročie úmrtia

28. 2. 1948 * Július Balco, Cífer, prozaik, autor próz pre deti, redaktor. Krátko pôsobil ako právnik, bol redaktorom literárneho mesačníka Romboid, šéfredaktorom štvrťročníka Literika, pracoval v Národnom osvetovom centre ako redaktor štvrťročníka pre tradičnú ľudovú kultúru Tradícia a súčasnosť, prílohy časopisu Národná osveta. Knižne debutoval novelou Voskovožlté jablko (1976). Napísal scenáre TV animovaných rozprávok. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení (o. i. Cena Slovenských pohľadov za prózu, Cena Literárneho fondu). - 70. výročie narodenia