Preskočiť na obsah

DDD – Dokladáme divadelné dejiny III – Prezentácia

Akými spôsobmi sa divadelné doloženia sprístupňujú? Prezentácia – kultúrno-vzdelávacie pôsobenie – má výstupný ráz. Smeruje buď k návštevníkom, alebo k využívateľom. Zbierky sa budujú pre ich využívanie. Ich názornosť, pramennosť, vecná výpovedná hodnota nachádzajú najplnšie uplatnenie ako prameň odborno-vedeckého poznávania, ale aj vo verejnom sprístupňovaní na výstavách či podujatiach. Zbierky možno prezentovať prostriedkami mediálneho zverejňovania, tlačenými vydaniami, ale aj audiovizuálnymi skriptúrami a ich reprodukovaním. Tak ako sa divadlo nedeje bez obecenstva, rovnako aj expozície bez návštevníkov sú len komponovanými depozitmi alebo iba mŕtvymi predmetmi. Bez účinku. Prezentácia v expozíciách či prostredníctvom nich súvisí so všetkými fondmi a ich činnosťami, ktoré do nej vyúsťujú, ale aj prezentácia spätne môže zasahovať všetky zložky, programovať ich a robiť zmysluplnejšími.Interné aktivity s divadelnými dokumentmi sú základné a sústreďujú sa najmä na fondy z hľadiska budovania a práce s nimi: výber, opisovanie, uchovávanie, poznávanie, vystavovanie či iné sprístupňovanie zbierkových predmetov a ich komplementárnych predstavení. Externé aktivity sú doplňujúce rozvitia práce so zbierkami zväčša navonok (hoci následne môžu smerovať dovnútra v podobe záznamov o nich), ako sú podujatia, porady, spravodajstvo, zovšeobecnenia i vytváranie tímov spolupracovníkov, no najmä zverejnenia externými využívateľmi (kritiky, štúdie, monografie).
Aktivity dokumentačného rázu patria do komplexu teatrologickej informatiky. Okrem toho, že spolu súvisia, vzájomne sa podmieňujú, nadväzujú aj na ďalšie príbuzné pamäťové inštitúcie a špecifické fondy médií. Tak interné, ako aj externé aktivity so zbierkami sú základom nielen tvorby systému fondov, ale aj každého pracoviska, v ktorom sa zbierky kompletizujú a stávajú podkladom i náplňou ostatných úloh. Vzhľadom na to treba rozlišovať jednotlivé roviny, v ktorých sa ocitajú a uplatňujú.

Pokračovanie nájdete v Javisku 3/2016

Expozícia histórie ochotníckeho divadla na výstave Divadlo – vášeň, telo, hlas.

Etnografické múzeum SNM, Martin, 2006

Foto: archív Divadelného ústavu