Preskočiť na obsah

Hudba

Cyklické školenie zbormajstrov v Topoľčanoch

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch a Národné osvetové centrum pripravilo vo februári a v marci 2017 cyklické školenie zbormajstrov všetkých druhov speváckych zborov. V technike dirigovania, v hlasovej výchove a metodike vedenia zborových telies sa pod vedením pedagogičky Mgr. Moniky Józsa, ArtD. z Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zdokonaľovalo 12 zbormajstrov.

Dirigentská palička 3

Národné osvetové centrum v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom pozýva záujemcov na workshop pre dirigentov detských, mládežníckych a dospelých speváckych zborov, ktorý sa uskutoční 3. - 4. marca 2017 v Žiari nad Hronom. Lektorom kurzu Dirigentská paličká 3 bude pedagóg, zbormajster a odborník na hlasovú výchovu PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. Záujemcovia sa musia vopred nahlásiť na mailovú adresu: melisova.hela@gmail.com alebo telefonicky na čísle 045/678 1307.
Program

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Technik STU oslavoval koncertom

Spevácky zbor Technik STU pri príležitosti osláv jubilejnej 60. sezóny vystúpil na slávnostnom koncerte, na ktorom účinkovali aj spevácke zbory Technik Akademik, Cantus a Tempus. V koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu vytvorili 4. februára na pódiu unikátne zborové teleso so 120 spevákmi. Spevácky zbor Technik si na koncerte zároveň prevzal Poctu Národného osvetového centra za významný prínos k rozvoju zborového spevu na Slovensku a úspešnú reprezentáciu v zahraničí.