Preskočiť na obsah

Film a video v NOC

Národné osvetové centrum sa už od svojho vzniku v päťdesiatych rokoch 20. storočia systematicky venuje rôznym oblastiam amatérskej umeleckej tvorby, medziiným aj filmu. V minulosti sa NOC zameriavalo na rôzne formy starostlivosti o rozvoj filmovej tvorby. Boli to predovšetkým vzdelávacie a prezentačné podujatia, súťaže, festivaly, školenia a tvorivé dielne, ako aj edičná, dokumentačná a archívna činnosť a propagácia významných umeleckých diel a tvorcov v zahraničí. Mnohé z týchto aktivít preferuje NOC vo svojej odbornej činnosti dodnes. Stále vytvára priestor pre tvorbu, vznik nových diel, ich prezentáciu, dokumentáciu, buduje archív významných ocenených diel. V predchádzajúcom období bolo NOC vyhlasovateľom viacerých súťaží, dvoch celoštátnych: CINEAMA a Oravská osmička a jednej medzinárodnej súťaže Tatranský kamzík. V súčasnosti je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže CINEAMA.

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Určená je deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v štyroch vekových skupinách. Okrem vekových skupín sa súťaž koná aj v rôznych žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a členov filmových klubov. CINEAMA a tvorba pre ňu napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, pre autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž Český videosalón a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA.

Okrem súťaže a prezentácie nesúťažných snímok zahŕňa podujatie CINEAMA aj časť vzdelávaciu -- odborný rozborový seminár, kde odborníci z praxe i vysokoškolskí pedagógovia analyzujú jednotlivé filmové diela a odporúčajú prítomným autorom ako dospieť k ešte lepším výsledkom, k lepším filmom. Do celoštátnej postupovej súťaže je zapojených všetkých osem krajov Slovenska. Predstavuje to každoročnú produkciu viac ako sto filmov od vyše sto autorov z celého Slovenska.