Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Javisko oslavuje 50

Rok 2018 je jubilejným ročníkom vydávania časopisu pre amatérske divadlo a umelecký prednes Javisko. V jubilejnom roku pripravujeme niekoľko podujatí, ktoré by mali pripomenúť význam tohto periodika pre amatérske divadlo a slovenskú kultúru. Jedným z nich je kolokvium 50 rokov Javiska. Stretnutie bývalých redaktorov, divadelníkov a čitateľov sa uskutoční 5. apríla 2018 v Národnom osvetovom centre. Účasť s odbornými a historickými referátmi na kolokviu prisľúbili prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., prov. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., PhDr. Marián Mikola, CSc., PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Zuzana Nemcová a ďalší.

Pozvánka

Analýza spokojnosti s dostupnosťou kultúry

Národné osvetové centrum pripravilo prvú publikáciu zo série Reflexie kultúry. Analýza s názvom Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí si kladie za cieľ porozumieť návštevnosti a prekážkam v návštevnosti kultúrnych podujatí a zhodnotiť spokojnosť dospelej populácie s dostupnosťou kultúry na Slovensku.

Analýza

Aktívny divák sa stáva aj lepším občanom

Práca s publikom je hlavnou témou poslednej Národnej osvety z roku 2017, pretože ako konštatujú výskumy: aktívny divák sa stáva aj lepším občanom. Okrem toho časopis prináša metodické listy zamerané na úpravy piesní pre dychové hudby a rozhovor venovaný pre kultúru mimoriadne významnému roku – Európskemu roku kultúrneho dedičstva.

Rozbieha sa nový ročník celoštátnych postupových súťaží

Národné osvetové centrum tento rok pripravuje 14 celoštátnych postupových súťaží v rôznych žánroch neprofesionálneho umenia. Záujemcovia o účasť v súťažiach sa už môžu hlásiť do prvých kôl podľa svojho bydliska alebo pôsobenia. Propozície všetkých celoštátnych súťaží na rok 2018 spolu s prihláškami, protokolmi, hodnotiacimi správami a ostatnými formulármi sú zverejnené na spoločnej podstránke http://nocka.sk/osvetova-cinnost/celostatne-postupove-sutaze2/propozicie a zároveň aj na podstránkach jednotlivých súťaží. Organizátorom po prvýkrát ponúkame aj možnosť využiť súbor na tvorbu súhrnnej tabuľky údajov zo všetkých dodaných prihlášok na regionálne/krajské/celoštátne kolá súťaží.  
Súbor a návod

Výzva: Slovensko spievaj!

Slovensko spievaj!Únia speváckych zborov v spolupráci s Národným osvetovým centrom vyhlasuje rok 2018 za Rok zborového spevu s podtitulom Slovensko, spievaj! Rok zborového spevu, ktorého cieľom je oživenie zborového spevu v školách, kultúrnych centrách, obciach a mestách podporil aj Fond na podporu umenia a pre podprogram 4.4.2. stanovil prioritu pre projekty zamerané na rozvoj zborového spevu – viac na stránke www.fpu.sk. Informácie o akciách pripravovaných v rámci Roka zborového spevu Slovensko, spievaj!: Dominika Semaňáková, Národné osvetové centrum, 02/204 71 209, dominika.semanakova@nocka.sk.

Scénická žatva vo svetovej sedmičke

Súťaž slovenských divadelných súborov a prehliadka s medzinárodnou účasťou Scénická žatva získala mimoriadne medzinárodné ocenenie. Je jedným zo 7 festivalov z celého sveta, ktoré boli koncom augusta ocenené na 16. svetovom divadelnom festivale a 33. kongrese medzinárodnej mimovládnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA v Monaku. Ocenenia pre divadelníkov a medzinárodné divadelné festivaly AITA/IATA udeľovala po prvý raz. Dôvodom boli dve významné jubileá – 60. výročie vzniku Svetového festivalu amatérskeho divadla a 65. výročie založenia AITA/IATA. Scénická žatva bola ocenená práve v čase konania 95. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov. Cenu do Martina priviezol predseda Slovenského strediska AITA/IATA Jozef Krasula a na pódiu Národného domu ju prevzal generálny riaditeľ Národného osvetového centra Jaroslav  Mendel. Okrem Scénickej žatvy boli na kongrese v Monaku ocenené tieto festivaly: Svetový festival detského divadla v Lingene (Nemecko), Jiráskov Hronov (Česko), putovný festival  NEATA (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Faerské ostrovy, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Švédsko ), AACTFest na Floride (USA), Medzinárodný festival v Toyame (Japonsko) a Svetový festival divadla (Monako).

Foto: Peter Zákuťanský

Slovensko v Európe pre občanov prvé

Slovenskí žiadatelia o podporu z programu Európa pre občanov sa už naučili pripravovať aj väčšie projekty. Dôkazom toho sú tri projekty, z ktorých každý získal z programu sumu okolo 100-tisíc eur. Dokopy získalo podporu 28 slovenských projektov v celkovej výške 962 000 eur. V rámci 33 krajín zapojených do programu Európa pre občanov sa tento rok Slovensko ocitlo na prvom mieste ako krajina s najvyšším počtom úspešných projektov. Európsky priemer bol 8 úspešných projektov na krajinu. Národným koordinačným a implementačným orgánom programu Európa pre občanov je Európsky kontaktný bod, ktorý je súčasťou Národného osvetového centra.
Viac

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.